۰۳ فروردین ۱۳۹۸

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

بایگانی موضوعی ‘معرفي واحدها’

واحد آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند زیرمجموعه ای از واحدهای عملیاتی میباشد و از دو بخش آزمایشگاه تجزیه و کنترل تشکیل شده است. آزمایشگاه تجزیه شامل قسمتهای ویژه – آب و آبهای ترش – باکتریولوژی – تجزیه – اسپکتروسکپی – گازکروماتوگرافی و محلول سازی می باشد.
دراین اداره کلیه مسئولیتها و اقدامات مطابق با نیازمندیهای ایزو ۹۰۰۰  و OH&S  و  ۱۴۰۰۰ تدوین گردیده و طرح ریزی از زمان دریافت نمونه تا ارسال نتایج به مشتری، کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی، نگهداری مواد شیمیایی مطابق با MSDS های مربوطه، شناسایی مستمر خطرات فیزیکی و شیمیایی منطبق با روشهای What/If و Hazop و دفع مواد خطرناک بر طبق استانداردهای جاری تدوین گردیده است.

اهم وظایف و مسئولیت ها:
۱-انجام آزمایشات مربوط به جدول تناوبی شرکت و آزمایشات در خواستی که درواقع راهبری کننده عملیات پالایش و شامل تمامی نمونه های خوراک، محصولات میانی و نهایی تمامی واحدهای عملیاتی میگردد.
۲-انجام آزمایشات مربوط به تایید کیفیت مواد شیمیایی مصرفی و کاتالیستهای مورد نیاز در کلیه واحدهای عملیاتی
۳-انجام آزمایشات مربوط به محصولات نهایی شرکت که شامل بنزین یورو ۴ – گازوئیل یورو ۴ – نفتکوره – سوخت جت  – گاز مایع و پروپیلن می شود و تطبیق محصولات تولیدی شرکت با مشخصات استاندارد شرکت ملی نفت ایران

رئیس واحد:

افسانه ملکی زاد

 

اطلاعات تماس:

تلفن:  ۰۸۶۳۳۴۹۱۴۰۰
ایمیل:  malekizad@ikorc.ir

 

 

سوابق کار:
رئیس آمایشگاه :  از سال ۹۴ تا کنون
رئیس آزمایشگاه تجزیه و ویژه
شیمیست ارشد آزمایشگاه تجزیه و ویژه
رئیس آزمایشگاه ویژه
رئیس نوبتکاری آزمایشگاه

تحصیلات:

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

روسای پیشین:

آقای سعید آقاجانی – سال ۸۰ تا ۹۴
آقای محمد تقی کوچک زاد – سال ۷۱ تا ۸۰

اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات

اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اداره ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ »ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺶ«، »ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات« و »ﺑﺎزرﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب« ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اداره ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺘﺎﻟﻮرژﻳﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ وﻓﻘﻪای در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻳﺪ. ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻳﻦ اداره ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راﻳﺞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ در دﻧﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺮوﻳﺲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﺎﻳﺪار و اﻳﻤﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮدد.

ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات:

ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺶ:

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ: راﻛﺘﻮرﻫﺎ، ﺑﺮجﻫﺎ، ﻇﺮوف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ، ﻛﻮرهﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ، ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﻫﻮاﻳﻲ و … را ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای ﻳﺎ ﻣﻮردی در زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ واﺣﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﻬﺖ درﺳﺘﻲ و ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت، اﺳﻨﺎد و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ در ﭘﺮوﻧﺪهی ﻫﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ آن و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات:

ﻫﺪف ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﻮردﮔﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﺎزرﺳﻲ از اﻗﻼم ﺻﻨﻌﺘﻲ ورودی، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، اﻋﻤﺎل رﻧﮓﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی، ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪهی ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﻮرﻧﺪه ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ، ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮارد ﺧﻮردﮔﻲ رخ داده در ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات در ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮردﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات در ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب:

ﺑﺎزرﺳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری ﺻﻨﻌﺘﻲ (RT)، آزﻣﻮن ذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ (MT)، آزﻣﻮن ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﻓﺬ (PT) و آزﻣﻮن ﻓﺮاﺻﻮﺗﻲ (UT) ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﺷﻴﺮﻫﺎی اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻛﭙﺴﻮلﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﮔﺎز، ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزرﺳﻲ دورهای اﻧﻮاع ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ از دﻳﮕﺮ وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

رییس واحد: سعید فرهی

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۸۱۳ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: farahi.s@ikorc.ir

سوابق کار

کارشناس سرویسهای صنعتی ۱۳۸۵-۱۳۸۸
بازرس فنی دستگاههای پالایش ۱۳۸۸-۱۳۹۰
کارشناس حفاظت از خوردگی فلزات ۱۳۹۰-۱۳۹۲
کارشناس ارشد حفاظت از خوردگی فلزات ۱۳۹۲-۱۳۹۴
رئیس حفاظت از خوردگی فلزات ۱۳۹۴-۱۳۹۷
رئیس اداره بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی

لیسانس: مهندسی شیمی – صنایع گاز از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل سال ۱۳۸۱
فوق لیسانس: مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای جداسازی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل سال ۱۳۸۳

 

واحد طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی

واحد طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی زیرمجموعه مدیر منابع انسانی بوده که وظایف زیر را عهده دار میباشد:

۱- برنامه ریزی بلند مدت برای جذب نیروهای مورد نیاز شرکت با در نظر گرفتن خروجی منابع انسانی از سیستم که میتواند از طریق بازنشستگی، انتقال و غیره باشد.
۲- کنترل انتصابات پیشنهادی که توسط روسای ادارات به این امور ارجاع میگردد و دادن مشاوره به مدیران، روسا و سرپرستان در جهت بهترین تصمیم برای جابجایی کارکنان
۳- هماهنگی با برنامه ریزی شرکت اصلی در جهت حل مشکل انتصابات
۴- کمک به  کارکنانی که شامل انتصابات تغییر رسته میشوند درجهت تهیه گزارش کارورزی
۵- بررسی فرمهای تعدیل مدرک و کنترل مدرک تحصیلی با شرایط احراز سمت
۶-تهیه گزارشات آماری برای مدیریت ارشد شرکت
۷- بررسی و تایید ترفیعات  و معادل ریالی کارکنان
۸- ارسال فرمهای ارزیابی عملکرد سالیانه به ادارات و پیگیری درجهت تکمیل فرمها و عودت آنها به این امور در زمان تعیین شده
۹- ثبت فرمها درسیستم جامع انسانی وکنترل رعایت سهمیه های تعیین از از طرف روسای ادارات
۱۰ – ارسال فرمهای جانشینی به روسای ادارات برای سمتهای ۱۶ و بالاتر و کنترل فرمها و ثبت در سیستم جامع منابع انسانی
۱۱-شرکت درجلسات جذب و ترخیص کارکنان.

رییس واحد:

حسن طالب بیگی

 

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۴۸۶ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: talebbeigi@ikorc.ir

 

 

سوابق کار

۱۵ سال قسمتهای مختلف منابع انسانی

۱ سال رئیس خدمات عمومی و اجتماعی

۱ سال رئیس امور کارکنان

۳ سال مدیر منابع انسانی

از اسفندماه سال ۹۷ تاکنون رئیس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت صنعتی

روسا یا سرپرستان پیشین:

علی مهرابی

محمد رضایی

داریوش فعلی ملایری

مجید سجاد

اداره برنامه ریزی تولید و اختلاط مواد نفتی

 

اهم وظایف و اهداف اداره:
• تهیه و تدوین برنامه های روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه استحصال فرآورده های پالایشگاه به نحوی که فرآورده ها از لحاظ کیفیت و کمیت احتیاجات شرکت ملی پخش و امور بین الملل را تأمین نماید.
• پیشنهاد و راهنمایی لازم در نفت خام دریافتی با عملیات روزانه واحدهای پالایشی و تنظیم برنامه خوراک واحدهای پالایشی بطوریکه وقفه ای در عملیات ایجاد نگردد.
• همکاری دائمی با اداره مهندسی پالایش به منظور مطالعه طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت دستگاهها، اثرات طرحها و تولید فرآوردههای پالایشگاه.
• نظارت و کنترل بر عملیات و محاسبه آمار ارسالی به ادارات مربوطه خارج از سازمان و مقایسه تولید واقعی با برنامه تنظیمی و راهنمایی کارشناسان زیر مجموعه جهت کاهش انحرافات تولید واقعی از برنامه و بررسی موجودی فضای خالی نفت خام و فرآوردهها وارائه گزارش از عملکرد برنامه.
• نظارت و کنترل بر موجودی ، خوراک و دریافت نفت خام به نحوی که خوراک پالایشگاه تأمین و ذخیره نفت خام تا حد قابل قبول باشد.
• راهنمایی و کنترل خوراک و محصولات نهایی واحدهای پالایشی در زمان تعمیرات اساسی.
• نظارت و طرح و پیگیری امور عملیات مخازن بصورت روزانه.
• ارایه دستورالعمل ساخت محصولات نهایی نظیر(بنزین ، نفت گاز، نفت سفیدو…) از محصولات میانی و نظارت بر محصولات پایانی از لحاظ کیفی و کمی و هماهنگی جهت ارسال محصولات به شرکت پخش فراورده های نفتی و خطوط لوله و ….

رییس واحد: علیرضا قلی آبادی

اطلاعات تماس
تلفن:۳۳۴۹۱۷۰۴ با پیش شماره ۰۸۶
پست الکترونیکی: gholiabadi@ikorc.ir

سوابق کار
• ازسال۱۳۷۴الی ۱۳۸۵ واحد تقطیر
• از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹ کارمند اداره برنامه ریزی تولید و اختلاط مواد نفتی
• ازسال۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ رییس اداره برنامه ریزی تولید و اختلاط مواد نفتی

تحصیلات

کارشناسی مهندسی شیمی ۱۳۷۴ دانشگاه نفت
روسای پیشین:
•    علی اصغر محمد زاده (۱۳۷۲-۱۳۷۹)
•    بهمن خسرو زاده (۱۳۷۹-۱۳۸۶)
•    سید ناصر علوی (۱۳۸۶-۱۳۸۹)
•    علی شاهوردی (۱۳۸۹-۱۳۹۰)

مهندسی پالایش

مهندسی کاربرد خلاقانه اصول علمی، کنترل و یا توسعه ساختارها با کمک راه‌حل‌های منطقی، ریاضیات، اقتصاد، تجربه و دانش تاکتیکی است. در این راستا استفاده از نمونه‌ها ، مدل‌ها و مقیاس ها ، شبیه‌سازی و تست‌های مختلف، جزء لاینفک وجودی این شغل است چرا که کاهش ریسک شکست غیر مترقبه، بنیادی‌ترین اصل در وظایف یک مهندس محسوب می‌شود.
مهندسین فعال در اداره مهندسی پالایش با تلاش و تعهد در زمینه‌ طراحی، شبیه‌سازی و بهره‌برداری فرآیندهای شیمیایی در جهت تصفیه هر چه بهتر نفت این طلای سیاه افروختنی گام برداشته‌اند تا مواد اولیه به محصولات با ارزش تر و متنوع‌تر بر اساس استانداردهای روز دنیا تبدیل شود.
اهم وظایف و اهداف مهندسی پالایش
•    نظارت بر کیفیت تولیدات واحدهای بهره‌برداری :
نظارت بر کیفیت تولید، کنترل و پیشگیری از خارج شدن محصولات از محدوده کنترل کیفی واحدهای بهره‌برداری بر اساس مدارک فنی، تجربیات مهندسی و نقشه‌ها همچنین پایش متغیرهایی مانند دما، فشار، دبی جریان و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کوره‌ها و تجهیزات پر مصرف طی بازدیدهای روزانه پرسنل مهندسی پالایش از واحدهای عملیاتی صورت می‌پذیرد.
•    بررسی و کنترل نتایج آزمایشگاهی :
کنترل کیفی نتایج آزمایشگاهی و مقایسه آن با جداول محدوده مجاز نقاط کنترل کیفی واحدهای بهره‌برداری به صورت روزانه صورت می‌گیرد تا با اعمال تغییرات لازم عملیاتی، کیفیت مطلوب فرآورده‌ها تضمین گردد.
•    تهیه گزارشات ماهیانه :
بر اساس عملکرد واحدهای عملیاتی گزارشاتی شامل میزان خوراک ، محصولات، راندمان واحدها، سوخت و ضایعات، مشکلات و نقایص ایجاد شده به همراه نمودارها و تحلیل شرایط همچنین راه‌ حل‌های منطقی رفع مشکلات در اختیار مدیریت قرار می‌گیرد.

•    موارد ویژه در تعمیرات اساسی (کک‌زدایی کوره‌ها، احیاء، تخلیه و بارگیری کاتالیست):
در راستای حفظ کیفیت کاتالیست و شرایط فیزیکی تجهیزات، فرآیندهای فوق با کمک دستورالعمل‌های ارائه شده توسط صاحبان فناوری و تحت نظارت پرسنل مهندسی پالایش با همکاری واحدهای عملیاتی انجام می‌پذیرد و پس از انجام تست‌های لازم واحدها راه‌اندازی می‌گردند.
•    تغییرات اصلاحی در شرایط عملیاتی :
در راستای بهینه‌سازی تولید، سهولت عملیات دستگاه‌ها و افزایش عمر کاتالیست با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، ایمنی و اقتصادی، اصلاحاتی در مسیر تجهیزات یا دستگاه‌های پالایشی صورت می‌گیرد.
•    بازدید دوره‌ای از انبارهای شیمیایی و کاتالیست‌ها :
محیط و نحوه نگهداری، شرایط دمایی و رعایت استانداردهای انبارش کاتالیست و مواد شیمیایی به صورت دوره‌ای توسط پرسنل مهندسی پالایش بررسی می‌گردد.
•    ارتباط با دیگر واحدهای پالایشگاه :
ارائه مشاوره در زمینه خرید مواد شیمیایی و کاتالیست در جهت تامین و یا جبران بخش‌های از دست رفته می‌بایست طبق روال اصولی انجام پذیرد در این راستا اداره مهندسی پالایش با ارائه مدارک اولیه، اطلاعات تکمیلی، بررسی پیشنهادات فنی و مشاوره‌های کتبی و شفاهی در کنار پرسنل اداره تدارکات کالا جهت خرید مواد شیمیایی و کاتالیست اقدام می‌نمایند.
همچنین در صورت نیاز اداره آموزش مهندسین مجرب و مطلع از واحدهای پالایشی آماده ارائه اطلاعات لازم و آموزش سایر پرسنل در جهت ارتقاء سطح علمی پالایشگاه هستند و در نهایت در راستای صیانت از محیط زیست و کاهش آلودگی‌های محیطی در همکاری با پرسنل اداره محیط زیست از هیچ کمکی فروگذار نخواهند بود.

رئیس واحد: حمید عبدلی حسین آبادی

 

اطلاعات تماس
تلفن: ۳۳۴۹۱۲۸۰ (با پیش شماره  ۰۸۶)
ایمیل : abdoli.h@ikorc.ir
سوابق کار
– از سال۱۳۷۸ الی ۱۳۸۸ شیفت کنترل و سوپروایزر واحد utility
– از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ مسئول مهندسی واحدهای آیزوماکس و هیدروژن
– از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴رئیس اداره پژوهش و فناوری
– از سال ۱۳۹۴ الی۱۳۹۷ مسئول مهندسی واحدهای آیزوماکس و هیدروژن
– از سال ۱۳۹۷ رئیس اداره مهندسی پالایش

تحصیلات
–    کارشناسی مهندسی شیمی ۱۳۷۶ دانشگاه صنعتی شریف
–    کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ۱۳۷۸ دانشگاه صنعتی شریف

روسای پیشین:
احمد فرزانه ۱۳۸۰-۱۳۸۶

ناصر علوی ۱۳۸۶-۱۳۸۸

محسن محمدی ۱۳۸۸-۱۳۹۶

 

مدیریت مالی

امور مالی شرکت متشکل از واحدهای

حسابداری مالی شامل دفاتر مالی، حقوق و دستمزد، خزانه، ارزی و کنترل و ارسال اسناد مالی،

حسابداری عمومی شامل اموال و انبار، بودجه و کنترل هزینه ها،

حسابداری مدیریت شامل نفت و صنعتی،

حسابداری پیمانها و سندرسی

عهده دار وظایف و فعالیت های مشروحه ذیل می باشد:

– تهیه و تدوین بودجه جاری و سرمایه ای شرکت.

– تأمین منابع مالی  و تخصیص وجوه مربوطه  و نظارت بر انجام هزینه ها.

– تهیه و تنظیم صورت های مالی، گزارش هیأت مدیره و تأییدیه مدیران.

– نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت های مالی مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل های مربوطه و استانداردهای حسابداری و حسابرسی.

– پاسخگوئی به مراجع نظارتی ذیربط شامل دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، بازرسی کل کشور و …..

– ارتباط با کلیه ادارات، مدیریت ها و شرکت های ذیربط که به نوعی با فعالیت های مالی این شرکت در ارتباط می باشند

 

مدیر مالی: علی تاییدtaeid

 

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۰۴۱ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: taeid@ikorc.ir

 

سوابق کار

از مهر ۹۵ مدیر امور مالی پالایشگاه امام خمینی

از مرداد ۸۷ تا شهریور ۹۵ رییس بودجه و کنترل هزینه ها

از آذر ۷۷ تا مرداد ۸۷ کارمند امور مالی

از مهر ۷۰ تا آذر ۷۷ کارمند واحدهای عملیاتی

۲۰/مهر/۷۰ استخدام در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

از آذر ۶۸ تا مهر ۷۰ کارمند قراردادی پالایشگاه تهران

 

تحصیلات

کارشناسی حسابداری

 

واحد خدمات عمومی و اجتماعی

واحد خدمات عمومی و اجتماعی از دو زیرمجموعه “خدمات عمومی” و “خدمات اجتماعی” تشکیل شده است که به تفکیک هر واحد به شرح ذیل توضیح داده می‌شود:

خدمات عمومی:
این اداره که مسئولیتهای مهمی را درخصوص پشتیبانی  کارکنان بعهده دارد  میتواند بااجرای دقیق وبه موقع وظایف محوله گام بزرگی درجهت رضایتمندی کارکنان علی الخصوص کارکنان واحدهای عملیاتی بردارد که شرح کلی وظایف این واحد به شرح ذیل می باشد.
۱-۱- نظارت وبررسی نیازهای واحدهای مختلف شرکت درخصوص سرویس دهی ازجمله رستوران ، نقلیه ، امورمسافرت ، فضای سبز ،تنظیفات،چاپخانه ،مهمانسراها،سالنهای ورزشی ، استخر ، پذیرایی ازمیهمانان در مراسمات ،جشنها ،سمینارها وهمایشهای مختلف
۲-۱- نظارت براثاثیه ولوازم اداری ومبلمان اداری  خریداری شده ازنظر کیفیت ،زیبایی وارگونومی
۳-۱- نظارت دقیق برایاب وذهاب کارکنان بطوری که هم باعث ایجاد رضایت درکارکنان شود وهم ازحداقل وسایل
۴-۱- تهیه تاج گل جهت مراسمات فوت بستگان درجه یک کارکنان رسمی شرکت وهمچنین تهیه سبدهای گل وشیرینی درمناسبتها یی که ازقبل تعیین گردیده ویاجلسات وسمینارهایی که نیاز به پذیرایی دارد نیز ازجمله وظایف میباشد .
۹-۱ – کنترل نظافت فضاهای عمومی واماکن شامل خیابانها ،جداول ،اطراف ساختمانها واتاقها ،کردیدرها،سالن ها و… ازنظر تمیزی وبهداشت نیز برعهده این امور میباشد .
۱۰-۱- نظارت بر ایجاد فضای سبز مناسب وزیبا و انجام اقداماتی درجهت گسترش فضای سبز وتهیه درختانی مناسب باآب وهوای منطقه وشرایط اقلیمی شرکت وایجاد راهکارهایی برای جلوگیری از هدررفت آب ازقبیل جایگزینی

خدمات اجتماعی:
واحد خدمات اجتماعی که شامل سالنهای  غذا خوری؛ مهمانسرا ها وامور ورزش وهمچنین تامین مراکز تفریحی وزیارتی می باشد.بدون شک راهکارهای مدیریتی سازمانها ونهادهای مختلف در کلیه سطوح در جهت اهداف سازمانی از پیش تعیین شده می باشد اهداف تحت هرعنوان؛ ترسیم کننده هندسه رشد آن نهاد است.اگر رشد را به منزله تغییری مثبت وربه جلو تلقی کنیم؛باتوجه به مسائل آموزشی وفرهنگی وایجاد روحیه نشاط در کارکنان وخانواده ای آنان بیش ازپیش اهمیت می یابد با نگاهی واقع بینانه در خواهیم یافت که رسیدن به رشد و بالندگی سازمانی  در هر نهادی تنها از طریق  ایجادتوازن  بین آرامش  وآسایش پرسنل وخانواده یشان به موازات یکدیگر وبا توجه وتامین خواسته ها وانتظارات فرهنگی ؛آموزشی؛رفاهی وتفریحی است با این تفاسیر هدف از تاسیس وایجاد اینگونه امکان ارائه تسهیلات وخدمات به منظور تامین نیاز های روانی وفکری کارکنان  ودر نهایت ایجاد نشاط وروحیه مضاعف درپرسنل ودر جهت بالا بردن سطح عملکرد بهینه ایشان در سازمان می باشد که باشگاه آموزشی ورزشی شرکت پالایش  نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در شهر مهاجران در راستای تحقق اهداف فوق راه اندازی وتاسیس گردیده است.و سالنهای  غذا خوری که مستقیما زیر نظر رئیس خدمات اجتماعی فعالیت می نماید وبرای عضویت وبهره برداری از تسهیلات باشگاه پرسنل از طریق مدیریت منابع انسانی  به همراه مدارک مورد نیاز به مسئول باشگاه وپس از تائید سوابق  وافراد تحت تکفل کارت عضویت صادر می گردد این کارت درصورت اعتبار مجوز استفاده از تسهیلات خدمات عمومی واجتماعی پالایشگاه شامل سالن غذاخوری –کتابخانه-سینما واستخر می باشد.در باشگاه از یک شنبه تا پنج شنبه  هرشب  وجمعه ها ظهر به غیر از تعطیلات رسمی سرویس دهی انجام می پذیرد .اعضا باشگاه می توانند ماهانه چهار نوبت از تسهیلات یارانه ای رستوران استفاده نمایند. اعضای باشگاه می توانند  در زمانهای یاد شده  از کتابخانه- سینما- وسالن غذا خوری استفاده نمایند.

رییس واحد: فرمهینی فراهانی، حسن

 

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۱۰۵ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: farmahini.h@ikorc.ir

 

سوابق کار

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

رییس خدمات عمومی و اجتماعی
از ۲۵ اسفند ۹۵ تا کنون

رییس نوبتکاری آزمایشگاه
از ۲۰ دی ۸۸ تا ۲۵ اسفند ۹۵

تکنسین ارشد آزمایشگاه
از ۲۰ تیر ۷۱ تا ۲۰ دی ۸۸

تاریخ استخدام: ۲۷ مهر ۱۳۷۰

تحصیلات

دانشگاه آزاد اسلامی اراک
اراک، بهمن ۹۶
فوق لیسانس مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
تفرش، مهر ۹۱
لیسانس مدیریت بازرگانی

 

روسا یا سرپرستان پیشین:

آقای سید رضا ورامینی از تاریخ ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۵
آقای حمیدرضا محمدی از تاریخ ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۴
آقای رضا کوهی از تاریخ ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۳
آقای حبیب الله سمیعی از تاریخ ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲
آقای حسن طالب بیگی از تاریخ ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۰
آقای مهرداد ارگانی از تاریخ ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۸

واحد مدیریت انرژی

پالایشگاههای نفت بعنوان بزرگترین واحدهای فرآیندی در دنیا که تولید کننده حاملهای انرژی مورد مصرف در سایر بخش‌های اقتصادی ، از جمله صنعت، حمل و نقل و بخش‌های خدمات و مصارف خانگی هستند، خود نیز از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی محسوب می‌شوند.
لذا برای مدیریت و کنترل مصرف انرژی داخلی پالایشگاهها و به منظور ایجاد امکان تحلیل و ارزیابی مصارف انرژی در پالایشگاهها شاخص‌های مصرف انرژی تعریف شده است. شاخص انرژی واحدهای فرآیندی پالایشگاه با محاسبه میزان انرژی مصرفی به ازای مقدار ماده اولیه ورودی به هر پالایشگاه به دست می‌آید. محاسبه شاخص انرژی واحدهای فرآیندی یک پالایشگاه ، امکان مقایسه یک واحد پالایشی با واحد مشابه در پالایشگاههای دیگر جهان ، همچنین بررسی وضعیت این واحد در زمانهای مختلف و مقایسه با شرایط طراحی این واحد را فراهم می‌کند.
از جمله اهداف واحد مدیریت انرژی در پالایشگاه کنترل و محاسبه میزان مصرف انرژی در واحدهای مختلف عملیاتی و ستادی پالایشگاه در راستای اهداف کلان کشور و اتخاذ راهکارهایی جهت مطابقت میزان مصرف انرژی پالایشگاه با استانداردها ، قوانین و سیاستهای کشور می‌باشد. و این مهم با طرح‌ریزی و تدوین چشم‌انداز و برنامه استراتژیک در راستای اهداف سازمان در حوزه مدیریت انرژی بدست می آید.
توسعه فعالیت‌های مدیریت انرژی و تعریف فعالیت‌های جدید در راستای مکانیزه نمودن روش‌ها ، ارتقای سطح کیفی فعالیت‌ها و طرح‌ریزی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در حوزه مصرف انرژی و حرکت در مسیر تعالی سازمان در جهت اهداف فوق میسر خواهد بود.
مدیریت انرژی پالایشگاه امام خمنی (ره) شازند نیز با ایجاد بستر لازم و با تشکیل کار گروه انرژی در شرکت و توسعه تعامل و همکاری با مراکز علمی و تخصص و دانشگاهی و شناسایی فرصت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نوین بدنبال توسعه فعالیت‌های تیمی در حوزه مدیریت انرژی در سطح کل پالایشگاه می‌باشد.

رییس واحد

mirzaeiمیرزایی مهر، علی اکبر

اطلاعات تماس
پست الکترونیکی: mirzaei@ikorc.ir
شماره تلفن: ۳۳۴۹۲۹۳۴ (با پیش شماره ۰۸۶)

 

سوابق کار

-کارشناس ارشد فرآیند
-مسئول مهندسی واحدهای کاتالیستی

تحصیلات
فوق لیسانس مهندسی صنایع
لیسانس مهندسی شیمی

روسا یا سرپرستان پیشین:

علی شاهوردی؛ دی ۹۲ تا دی ۹۳

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از واحدهای زیرمجموعه اداره استقرار و توسعه سامانه های مدیریتی است. اهم وظایف واحد عبارتند از:

–   ایجاد بستر لازم برای اطلاع رسانی و انجام کارهای فنی مربوط به پشتیبانی از همین پایگاه اطلاع رسانی
–   پیش بینی بودجه سالانه برای انجام فعالیتهای آتی
–   ایجاد و توسعه شبکه اینترنت شرکت و مدیریت استفاده بهینه از اینترنت
–   پشتیبانی از نرم افزارهای کاربردی تا مرز ورود به application
–    بررسی مسائل و مشکلات موجود در سیستم و امکان سنجی اجرای راه‌کارهای جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات همانند پروژه‌های MIS ، اتوماسیون اداری، طراحی نرم‌افزار و سخت‌افزار و شبکه بر اساس برنامه استراتژیک سازمان
–    نظارت و سرپرستی در بروزرسانی سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، معماری زیرساختها و سیستم‌های اطلاعات مدیریت
–    بررسی و نظارت بر شناسایی سامانه‌های اطلاعاتی مورد نیاز شرکت و ایجاد، پیاده‌سازی و یکنواختسازی سامانه‌های اطلاعات مورد نیاز در سطح شرکت
–    بررسی و فراهم نمودن بسترهای مناسب ارتباطی جهت انتقال داده‌ها بین شبکه‌های مختلف از طریق هماهنگی با امور مخابرات
–    بررسی فنی و انتخاب و تائید نرم‌افزار، سخت‌افزارهای لازم برای خرید
–    بررسی توان مشاوران و پیمانکاران در اجرای سیستم‌های اتوماسیون اداری، اطلاعات مدیریت، راه‌اندازی شبکه و طراحی نرم‌افزار و سخت‌افزار
–    بررسی و نظارت بر تهیه کلیه اسناد، مدارک و دستورالعمل‌های کاری مشاوران/پیمانکاران برای طراحی و تهیه و پیاده‌سازی نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، شبکه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی
–    مدیریت پروژه‌های جامع و تعریف شده در زمینه ICT و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه نتایج مربوطه
–    نظارت و اظهار نظر بر صورتحساب‌های شرکت‌های خدمات رایانه طرف قرارداد در زمینه خدماتی، فنی و مشاوره‌ای و تائید محصول نهایی آنها
–    نظارت عالیه بر حفظ و حراست اطلاعات شرکت از طریق رعایت سطوح دسترسی کاربران و ایجاد خدمات پشتیبانی و BACKUP و جلوگیری از نفوذ ویروسها
–    فراهم نمودن کلیه تسهیلات لازم در راه‌اندازی و پیاده‌سازی و پشتیبانی از اتوماسیون اداری و سیستم‌های اطلاعات مدیریت و حصول اطمینان از اجرای دقیق و صحیح آنها
–    نظارت بر رفع عیوب و نواقص نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و پاسخگویی سریع به مشکلات اجرای ICT در واحدهای دیگر
–    نظارت بر ایجاد گروه‌های کاری شبکه، اتصال و ارتباط شبکه‌های مختلف کامپیوتری به یکدیگر
–    نظارت بر برنامه‌های در حال اجرا و تنظیم اوقات برنامه کار
–    تعریف و تبیین معیارهای کارکرد سیستم‌ها و سامانه‌ها و گرفتن بازخورد از عملکرد آنها به منظور بهینه‌سازی و رفع مواردی که باعث اتلاف هزینه و انرژی می‌شود
–    همکاری و مشارکت با واحد آموزش در راستای برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی سیستم‌های مکانیزه در مقاطع و سطوح کاری مختلف برای کارکنان
–    فرهنگ‌سازی و ایجاد بسترهای لازم در تغییر سیستم‌های اطلاعاتی موجود و به کارگیری سیستم‌های جدید

رییس واحد:

خسروبیگی، عباس

 

اطلاعات تماس

Tel/تلفن:  ۳۳۴۹۲۹۳۸ (با پیش شماره  ۰۸۶)

Email/پست الکترونیکی: khosrobaigy@ikorc.ir

URL/آدرس اینترنتی: site.midinternet.com

 

سوابق کار

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند (پالایشگاه اراک)
کارشناس ارشد شبکه و اینترنت و مدیر پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی – دی ۹۴ تا آبان ۹۶
ارائه سمینار/دوره “مدیریت فضای دیسک و ترافیک در وب” – اسفند ۹۵

شرکت گاز استان قم
رییس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات – دی ۹۲ تا دی ۹۴
مدیر پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی
ارائه سمینار “مهندسی اینترنت و کارگاه ایجاد پایگاه اطلاع رسانی” – مهر ۹۴

شرکت گاز استان مرکزی
پژوهشگر در واحد پژوهش – خرداد ۹۱ تا آذر ۹۲
ارائه مقاله «طراحی سیستم یکپارچه مانیتورینگ و کنترل حمل و نقل مواد نفتی» در چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، مرکز همایشهای بین المللی رازی – مهر ۹۱
مسئول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه – تیر ۸۹ تا خرداد ۹۱
ارائه سمینار “مهندسی اینترنت” – دی ۸۹
کارشناس ارشد تحلیل سیستمها – شهریور ۸۵ تا خرداد ۸۹
ارائه مقاله «استفاده از روباتهای هوشمند در مانیتورینگ، کنترل و تعمیرات خطوط لوله گاز» در اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته، تهران – تیر ۸۶

دانشگاه صنعت نفت – دانشکده علوم دریایی محمودآباد
مربی آزمایشگاه برق و ابزار دقیق – مرداد ۸۴ تا شهریور ۸۵
راه‌اندازی آزمایشگاه plc – تدوین سرفصلهای دوره‌های آموزشی مربوطه – تالیف جزوات و ارائه دوره‌های آموزشی کوتاه مدت plc

شرکت گاز استان مرکزی
رئیس خدمات کامپیوتر – اردیبهشت ۸۱ تا تیر ۸۴
ارائه سمینار «بسترسازی و توسعه کاربرد اینترنت در شرکتهای گاز استانی» – مهر ۸۳
ارائه مقاله «استفاده از اینترنت بعنوان یک ابزار کار در شرکت گاز استان مرکزی» در اولین همایش ملی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه اصفهان – خرداد ۸۳

شرکت پتروشیمی اراک
برنامه‌نویس – اسفند ۷۵ تا فروردین ۸۱
برنامه‌نویسی و راهبری سیستمها و شبکه‌های کامپیوتری

تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران، شهریور ۷۵
فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان
اصفهان، بهمن ۷۱
لیسانس مهندسی کامپیوتر، سخت افزار کامپیوتر

 

روسا یا سرپرستان پیشین:

علی کربلائی مهرابی؛ از مرداد ۱۳۹۰

ارسلان رحیمی؛ از سال ۱۳۸۰

اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی

توسعه منابع انسانی یکی از آرمانها و اهداف عالی سازمانها و شرکتهای دانائی محور می‌باشد و در جهت رسیدن به توسعه پایدار در دنیای رقابتی صنعتی و تجاری هیچ چیز مهمتر از منابع انسانی نیست که این امر به استعداد، مهارت، خلاقیت و انگیزه‌های افراد سازمان وابسته می‌باشد که ارتقاء سطح مهارت ، دانش و انگیزه‌ها با آموزش هدفمند و پویا امکان‌پذیر می‌باشد. این شرکت بمنظور بالا بردن بنیه علمی و ارتقاء مهارت و کارآیی افراد مؤثر بر سیستم‌های تولیدی، خدماتی از جمله سیستمهای کیفیت و زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و یا افرادی که فعالیت آنها ممکن است پیامد بارزی بر موارد فوق داشته باشند، دوره‌های آموزشی و سمینارها و سایر برنامه‌های مرتبط با نیازهای آموزشی اعلام شده جهت کارکنان را بطور دائم و مفید اجراء می‌نماید. این دوره‌های آموزشی مکمل تحصیلات و تجربه جهت بالا بردن آگاهی، صلاحیت و مهارت کارکنان می‌باشند. و اعتقاد این امور این است آموزش هزینه محسوب نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری مطمئن و بلند مدت بوده و چندین برابر بازگشت سرمایه در پی خواهد داشت.

اهم وظایف و فرآیندهای آموزش
بصورت کلی فعالیتهای آموزشی این اداره در ۴ بخش تعریف می‌شود:
۱ـ آموزش کارکنان رسمی و قرارداد مدت موقت که شامل آموزشهای تئوریک و کارورزی و گردش شغلی کارکنان در حوزه‌های عمومی، مدیریتی، فنی و تخصصی ، HSE  که بصورت دوره‌های کوتاه مدت یا سمینار و همایش برگزار می‌گردد.
۲ـ آموزش کارکنان جدیدالاستخدام طبق برنامه‌های استاندارد شده این شرکت
۳ـ آموزش کارکنان پیمانکاری که بیشتر درحوزه HSE و تعمیرات اساسی انجام‌پذیر است
۴ـ آموزش کارآموزان دانشگاه‌ها و کارکنان سایر شرکتهای نفتی یا غیرنفتی در صورت تقاضا و عقد موافقت‌نامه فی‌مابین

فرآیندهای اصلی آموزش
فرآیندهای اصلی آموزش شامل تعیین اهداف آموزشی، نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی و تهیه تقویم، اجرای برنامه در زمان مقرر و در نهایت ارزیابی و اثربخشی دوره‌ها و برنامه‌های انجام شده می‌باشد که بصورت خلاصه توضیح داده می‌شود.

تعیین اهداف آموزشی
طبق روش اجرایی تدوین شده شرکت ، اهداف آموزشی این اموردر جهت اهداف کلی سازمان و خط مشی مدیریت یعنی ارتقاء فرهنگ و افزایش آگاهی کارکنان می‌باشد و دوره‌هایی باید تعریف شود که در نهایت شرکت را برای رسیدن به اهداف سازمانی پشتیبانی و حمایت نماید و مکمل تجربه و تحصیلات کارکنان شرکت باشد. اداره آموزش اجرای سه دوره یا حدود ۶۰ ساعت آموزش برای کارکنان را در طول سال برنامه ریزی می نماید. تا بتواند در جهت افزایش دانش و تغییر نگرش و رفتار و افزایش عملکرد کارکنان در راستای توسعه فردی ،اجتماعی و سازمانی  کارکنان و در نهایت پیشرفت شرکت گام بردارد.

educ1

چرخه آموزش
۱ـ نیازسنجی:
اطلاعات مربوط به نیازهای بازآموزی و آموزش حین خدمت کارکنان شرکت جهت بالا بردن بنیه
علمی و آگاهی آنان از خط‌مشی سازمان، نیازمندیها، پیامدها و الزامات مرتبط با سیستم‌های مدیریت کیفیت، زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی، از طریق تماس مستقیم اداره آموزش با سرپرستان واحدها جمع‌آوری و پردازش می‌شود.
روش کار بدین شکل است که در نیمه دوم هر سال با توجه به نیازهای آموزش کارکنان که از بین دوره‌های موجود در استانداردهای آموزشی، شغل و شاغل و پیشنهادات رؤسا و سرپرستان واحدهای ستادی و عملیاتی با توجه به نیازهای آموزشی افراد و همچنین سیاست‌گذاریهای کلی مدیریت ارشد سازمان در جهت بهبود مستمر عملکرد واحدها و کارمندان، دوره‌های آموزشی پرسنل مشخص و
در صورت نیاز مجوز از مدیریت سازمان اخذ می‌شود تا با توجه به امکانات آموزشی موجود از قبیل (استاد، تجهیزات و تعداد شرکت‌کنندگان) این نیازها ارزیابی و پس از تجزیه و تحلیل و تعدیل،
جهت اجرا در سال بعد به صورت تقویم آموزشی تهیه می‌شود.
در مواردی که دوره‌هایی جدید بدلیل استفاده از تکنولوژی نوین مورد نیاز کارکنان ادارات باشد، اداره متقاضی نسبت به اعلام آن به اداره آموزش و در صورت موافقت پس از اخذ مجوز از مدیریت شرکت نسبت به برگزاری دوره‌ها اقدام یا در صورت عدم امکان برگزاری در شرکت بنا به مورد، جهت گذراندن دوره مذکور، کارکنان را به خارج از سازمان معرفی می‌نماید.
همچنین سمینارها و همایش‌هائی که بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات دولتی در این سازمان باید اجرا گردد نیز بررسی و پس از اخذ مجوز از مدیریت شرکت برگزار می‌‌گردد.

۲ـ برنامه‌ریزی و تهیه تقویم آموزشی:
برنامه‌ریزی در حقیقت پیش‌بینی آینده است و کلیه امکانات و منابع مورد نیاز جهت اجرای موثر تقویم باید مهیا شده و کلیه ملزومات مورد نیاز را فراهم و دوره‌ها اجرا می‌گردند. در این شرکت پس از نیازسنجی و برگزاری جلسات متعدد با رؤسا و سرپرستان واحدهای مختلف در قالب کمیته‌های نیازسنجی، دوره‌ها استحصال می گردد و بصورت تقویم سالیانه برنامه‌ریزی و زمان برگزاری و تعداد شرکت کنندگان و تعداد دوره‌ها در جدول زمانبندی مشخص شده و به واحدها اعلام می‌‌گردد.

۳ـ اجرای برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی:
اجرای برنامه یکی از مراحل مهم است چرا که برنامه‌ریزی و تدوین مقررات و قوانین اگر در فاز اجرا درست و مطابق برنامه ها عملی نشود، سازمان به هدف مطلوب نخواهد رسید. در نتیجه نظارت بر اجرا و کنترل‌های مؤثر باید بکار گرفته شود تا برنامه‌ها بموقع و مطابق پیش‌بینی صورت پذیرد.
در این شرکت از ابتدای هر سال، طبق برنامه و تقویم تدوین شده از اساتید و شرکتهای مرتبط و توانمند دعوت شده و دوره‌های آموزشی اجرا می‌شود. همچنین دوره‌های درخواستی خارج از تقویم که از طرف روسای واحدها و مدیریت یا آموزش مرکزی اعلام می‌شوند بصورت جداگانه برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردند.

۴ـ ارزیابی و اثربخشی دوره‌ها:
یکی از فرآیندها و فعالیتهای اساسی و مهم آموزش ارزیابی و تعیین اثربخشی دوره‌ها می‌باشد چرا که بدون ارزیابی و اثربخشی دوره‌ها، سیستم آموزشی بازخوردی نداشته و کنترلی روی نتایج بدست آمده و برنامه‌های تدوین شده نخواهد داشت که این بازخورد یا ارزیابی در این شرکت در سه سطح مطابق مدل و روش کرک پاتریک برای دوره‌ها انجام می‌گردد و برای بعضی از دوره‌ها نیز مرحله چهارم یا همان ارزیابی نتایج نیز جهت اطمینان از اثربخش بودن دوره‌ها  صورت می‌گیرد.
۴-۱- ارزیابی واکنشی
پس از پایان هر دوره آموزشی، جهت بالا بردن کیفیت دوره‌های مذکور فرم ارزیابی دوره‌ها توسط کلیه شرکت‌کنندگان تکمیل می‌گردد سپس نسبت به تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط کارشناس مربوطه اقدام و در صورتیکه میانگین ارزیابی مدرس دو بار کمتر از حد خیلی خوب باشد ارزیابی مربی (مدرس مربوطه) ضعیف تلقی شده و از وی جهت اجرای دوره‌های آتی دعوت بعمل نخواهد آمد.
۴-۲- نحوه ارزیابی نهایی (یادگیری و رفتاری)
الف – ارزیابی سطح یادگیری (دوره‌های نگرشی و دانشی): جهت ارزیابی اثربخشی این دوره‌ها در ابتدای شروع دوره Pretest (شفاهی یا کتبی) از شرکت‌کنندگان بعمل می‌آید و در پایان دوره Post Test گرفته شده و این دو آزمون با یکدیگر مقایسه می‌گردند که در این مرحله یادگیری فرد مورد نظر است که در صورت کسب حدنصاب نمره دوره اثربخش قلمداد می‌گردد و در غیر اینصورت فرد تجدید دوره می‌گردد.
ب – ارزیابی سطح رفتاری (دوره‌های فنی و تخصصی): جهت ارزیابی اثربخشی دوره‌های فنی و تخصصی پس از گذشت حداقل ۴ ماه از برگزاری دوره فرمهای مربوط به اثربخشی با مشخصات و محتوای دوره گذرانده شده به واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد و رئیس واحد مذکور نظر خود را نسبت به تغییر رفتار و پیشرفت کاری کارمند مورد نظر، اظهار می‌دارد، که در صورت کسب حداقل امتیاز ۶۰ نمره از ۱۰۰، دوره اثربخش تلقی می‌گردد. در غیر اینصورت دوره اثربخش نبوده و مجدد برای شخص مورد نظر تکرار خواهد شد.

educ2

سایر وظایف
۱ـ ثبت دوره‌های گذرانده شده در شناسنامه آموزشی کارکنان در سیستم جامع پرسنلی نفت و سیستم جام
۲ـ تهیه سند پرداختی شرکتها و حق‌التدریس اساتید دوره‌ها
۳ـ تهیه گزارش عملکرد سه ماهه در نهایت سالیانه و ارائه به آموزش مرکزی و هیئت مدیره شرکت
۴ـ تأیید فرم اولیه انتصاب و ترفیع کارکنان جهت حصول اطمینان از حضور و گذراندن دوره‌های آموزشی استاندارد و مقرر شده توسط کارکنان
۵ـ بازدید از نحوه فعالیت کاری کارآموزان در واحد و انجام مصاحبه و پرسش و پاسخ فنی با آنان
۶ـ نظارت بر فعالیت های کارآموزان و دریافت گزارش‌های سه ماهه آنان و تجزیه و تحلیل گزارش نهایی آنان و ارسال نتایج به مقامات ذیربط .

رئیس واحد:
karamiکرمی، محمدحسن

اطلاعات تماس

پست الکترونیکی: karami@ikorc.ir
شماره تلفن: ۲-۳۳۴۹۱۴۸۰-۰۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۶۰۰۹۸۹

 

سوابق کار

۱)۱۰ سال سابقه کار عملیاتی در واحد تقطیر و غلظت‌شکن و گاز مایع
۲) ۱۴ سال سابقه کار در واحد آموزش شرکت پالایش نفت امام خمینی
سابقه تدریس:
۱ـ سابقه تدریس دوره‌های مبانی مدیریت، کارآفرینی و خلاقیت در دانشکده علمی کاربردی مرکز آموزش ماشین‌سازی اراک
۲ـ تدریس دوره پرورش کارمندان جهت کارکنان شرکت
۳ـ تدریس دوره IMS جهت کارکنان شرکت
۴ـ تدریس دوره توانمندسازی کارکنان جهت کارکنان شرکت

تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی اراک

روسای پیشین اداره آموزش

آموزش این شرکت از بدو تأسیس و راه‌اندازی واحدهای عملیاتی از سال ۷۰ فعالیت خود را آغاز و هر ساله فعالیتهای علمی و آموزشی خود را با توجه به تکنولوژی جدید و نو افزایش می‌دهد. روسای آموزش و تجهیز نیروی انسانی این شرکت از بدو تأسیس تا به حال به شرح زیر می‌باشد:

محمدحسن کرمی از تاریخ خرداد  ۱۳۹۰  تا کنون با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
محمد جوانمرد از تاریخ آبان ۱۳۸۹ لغایت  خرداد ۱۳۹۰ با مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک
ابراهیم الماسیان از تاریخ فروردین ۱۳۸۸ لغایت آبان  ۱۳۸۹ با مدرک کارشناسی مهندسی برق
مهدی وکیلی از تاریخ مهر  ۱۳۸۶ لغایت پایان  ۱۳۸۷ با مدرک کارشناسی مهندسی ابزاردقیق
حسینعلی بیضایی از تاریخ آبان ۱۳۷۹ لغایت مهر ۱۳۸۶ با مدرک کاردانی مدیریت دولتی
بهزاد کمال‌دشتی از تاریخ ۱۳۷۴ لغایت آبان ۱۳۷۹ با مدرک کارشناسی آمار
عزیزاله عباسی از تاریخ  ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۷۳ با مدرک کارشناسی مهندسی شیمی