۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

اداره آموزش و تجهيز نيروي انساني

توسعه منابع انساني يكي از آرمانها و اهداف عالي سازمانها و شركتهاي دانائي محور مي‌باشد و در جهت رسيدن به توسعه پايدار در دنياي رقابتي صنعتي و تجاري هيچ چيز مهمتر از منابع انساني نيست كه اين امر به استعداد، مهارت، خلاقيت و انگيزه‌هاي افراد سازمان وابسته مي‌باشد كه ارتقاء سطح مهارت ، دانش و انگيزه‌ها با آموزش هدفمند و پويا امكان‌پذير مي‌باشد. اين شركت بمنظور بالا بردن بنيه علمي و ارتقاء مهارت و كارآيي افراد مؤثر بر سيستم‌هاي توليدي، خدماتي از جمله سيستمهاي كيفيت و زيست‌محيطي، ايمني و بهداشت حرفه‌اي و يا افرادي كه فعاليت آنها ممكن است پيامد بارزي بر موارد فوق داشته باشند، دوره‌هاي آموزشي و سمينارها و ساير برنامه‌هاي مرتبط با نيازهاي آموزشي اعلام شده جهت كاركنان را بطور دائم و مفيد اجراء مي‌نمايد. اين دوره‌هاي آموزشي مكمل تحصيلات و تجربه جهت بالا بردن آگاهي، صلاحيت و مهارت كاركنان مي‌باشند. و اعتقاد اين امور اين است آموزش هزينه محسوب نمي‌شود بلكه سرمايه‌گذاري مطمئن و بلند مدت بوده و چندين برابر بازگشت سرمايه در پي خواهد داشت.

اهم وظايف و فرآيندهاي آموزش
بصورت كلي فعاليتهاي آموزشي اين اداره در ۴ بخش تعريف مي‌شود:
۱ـ آموزش كاركنان رسمي و قرارداد مدت موقت كه شامل آموزشهاي تئوريك و كارورزي و گردش شغلي كاركنان در حوزه‌هاي عمومي، مديريتي، فني و تخصصي ، HSE  كه بصورت دوره‌هاي كوتاه مدت يا سمينار و همايش برگزار مي‌گردد.
۲ـ آموزش كاركنان جديدالاستخدام طبق برنامه‌هاي استاندارد شده اين شركت
۳ـ آموزش كاركنان پيمانكاري كه بيشتر درحوزه HSE و تعميرات اساسي انجام‌پذير است
۴ـ آموزش كارآموزان دانشگاه‌ها و كاركنان ساير شركتهاي نفتي يا غيرنفتي در صورت تقاضا و عقد موافقت‌نامه في‌مابين

فرآيندهاي اصلي آموزش
فرآيندهاي اصلي آموزش شامل تعيين اهداف آموزشي، نيازسنجي آموزشي، برنامه‌ريزي و تهيه تقويم، اجراي برنامه در زمان مقرر و در نهايت ارزيابي و اثربخشي دوره‌ها و برنامه‌هاي انجام شده مي‌باشد كه بصورت خلاصه توضيح داده مي‌شود.

تعيين اهداف آموزشي
طبق روش اجرايي تدوين شده شركت ، اهداف آموزشي اين اموردر جهت اهداف كلي سازمان و خط مشي مديريت يعني ارتقاء فرهنگ و افزايش آگاهي كاركنان مي‌باشد و دوره‌هايي بايد تعريف شود كه در نهايت شركت را براي رسيدن به اهداف سازماني پشتيباني و حمايت نمايد و مكمل تجربه و تحصيلات كاركنان شركت باشد. اداره آموزش اجراي سه دوره يا حدود ۶۰ ساعت آموزش براي كاركنان را در طول سال برنامه ريزي مي نمايد. تا بتواند در جهت افزايش دانش و تغيير نگرش و رفتار و افزايش عملكرد كاركنان در راستاي توسعه فردي ،اجتماعي و سازماني  كاركنان و در نهايت پيشرفت شركت گام بردارد.

educ1

چرخه آموزش
۱ـ نيازسنجي:
اطلاعات مربوط به نيازهاي بازآموزي و آموزش حين خدمت كاركنان شركت جهت بالا بردن بنيه
علمي و آگاهي آنان از خط‌مشي سازمان، نيازمنديها، پيامدها و الزامات مرتبط با سيستم‌هاي مديريت كيفيت، زيست‌محيطي، ايمني و بهداشت شغلي، از طريق تماس مستقيم اداره آموزش با سرپرستان واحدها جمع‌آوري و پردازش مي‌شود.
روش كار بدين شكل است كه در نيمه دوم هر سال با توجه به نيازهاي آموزش كاركنان كه از بين دوره‌هاي موجود در استانداردهاي آموزشي، شغل و شاغل و پيشنهادات رؤسا و سرپرستان واحدهاي ستادي و عملياتي با توجه به نيازهاي آموزشي افراد و همچنين سياست‌گذاريهاي كلي مديريت ارشد سازمان در جهت بهبود مستمر عملكرد واحدها و كارمندان، دوره‌هاي آموزشي پرسنل مشخص و
در صورت نياز مجوز از مديريت سازمان اخذ مي‌شود تا با توجه به امكانات آموزشي موجود از قبيل (استاد، تجهيزات و تعداد شركت‌كنندگان) اين نيازها ارزيابي و پس از تجزيه و تحليل و تعديل،
جهت اجرا در سال بعد به صورت تقويم آموزشي تهيه مي‌شود.
در مواردي كه دوره‌هايي جديد بدليل استفاده از تكنولوژي نوين مورد نياز كاركنان ادارات باشد، اداره متقاضي نسبت به اعلام آن به اداره آموزش و در صورت موافقت پس از اخذ مجوز از مديريت شركت نسبت به برگزاري دوره‌ها اقدام يا در صورت عدم امكان برگزاري در شركت بنا به مورد، جهت گذراندن دوره مذكور، كاركنان را به خارج از سازمان معرفي مي‌نمايد.
همچنين سمينارها و همايش‌هائي كه بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات دولتي در اين سازمان بايد اجرا گردد نيز بررسي و پس از اخذ مجوز از مديريت شركت برگزار مي‌‌گردد.

۲ـ برنامه‌ريزي و تهيه تقويم آموزشي:
برنامه‌ريزي در حقيقت پيش‌بيني آينده است و كليه امكانات و منابع مورد نياز جهت اجراي موثر تقويم بايد مهيا شده و كليه ملزومات مورد نياز را فراهم و دوره‌ها اجرا مي‌گردند. در اين شركت پس از نيازسنجي و برگزاري جلسات متعدد با رؤسا و سرپرستان واحدهاي مختلف در قالب كميته‌هاي نيازسنجي، دوره‌ها استحصال مي گردد و بصورت تقويم ساليانه برنامه‌ريزي و زمان برگزاري و تعداد شركت كنندگان و تعداد دوره‌ها در جدول زمانبندي مشخص شده و به واحدها اعلام مي‌‌گردد.

۳ـ اجراي برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي:
اجراي برنامه يكي از مراحل مهم است چرا كه برنامه‌ريزي و تدوين مقررات و قوانين اگر در فاز اجرا درست و مطابق برنامه ها عملي نشود، سازمان به هدف مطلوب نخواهد رسيد. در نتيجه نظارت بر اجرا و كنترل‌هاي مؤثر بايد بكار گرفته شود تا برنامه‌ها بموقع و مطابق پيش‌بيني صورت پذيرد.
در اين شركت از ابتداي هر سال، طبق برنامه و تقويم تدوين شده از اساتيد و شركتهاي مرتبط و توانمند دعوت شده و دوره‌هاي آموزشي اجرا مي‌شود. همچنين دوره‌هاي درخواستي خارج از تقويم كه از طرف روساي واحدها و مديريت يا آموزش مركزي اعلام مي‌شوند بصورت جداگانه برنامه‌ريزي و اجرا مي‌گردند.

۴ـ ارزيابي و اثربخشي دوره‌ها:
يكي از فرآيندها و فعاليتهاي اساسي و مهم آموزش ارزيابي و تعيين اثربخشي دوره‌ها مي‌باشد چرا كه بدون ارزيابي و اثربخشي دوره‌ها، سيستم آموزشي بازخوردي نداشته و كنترلي روي نتايج بدست آمده و برنامه‌هاي تدوين شده نخواهد داشت كه اين بازخورد يا ارزيابي در اين شركت در سه سطح مطابق مدل و روش كرك پاتريك براي دوره‌ها انجام مي‌گردد و براي بعضي از دوره‌ها نيز مرحله چهارم يا همان ارزيابي نتايج نيز جهت اطمينان از اثربخش بودن دوره‌ها  صورت مي‌گيرد.
۴-۱- ارزيابي واكنشي
پس از پايان هر دوره آموزشي، جهت بالا بردن كيفيت دوره‌هاي مذكور فرم ارزيابي دوره‌ها توسط كليه شركت‌كنندگان تكميل مي‌گردد سپس نسبت به تجزيه و تحليل داده‌ها توسط كارشناس مربوطه اقدام و در صورتيكه ميانگين ارزيابي مدرس دو بار كمتر از حد خيلي خوب باشد ارزيابي مربي (مدرس مربوطه) ضعيف تلقي شده و از وي جهت اجراي دوره‌هاي آتي دعوت بعمل نخواهد آمد.
۴-۲- نحوه ارزيابي نهايي (يادگيري و رفتاري)
الف – ارزيابي سطح يادگيري (دوره‌هاي نگرشي و دانشي): جهت ارزيابي اثربخشي اين دوره‌ها در ابتداي شروع دوره Pretest (شفاهي يا كتبي) از شركت‌كنندگان بعمل مي‌آيد و در پايان دوره Post Test گرفته شده و اين دو آزمون با يكديگر مقايسه مي‌گردند كه در اين مرحله يادگيري فرد مورد نظر است كه در صورت كسب حدنصاب نمره دوره اثربخش قلمداد مي‌گردد و در غير اينصورت فرد تجديد دوره مي‌گردد.
ب – ارزيابي سطح رفتاري (دوره‌هاي فني و تخصصي): جهت ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي فني و تخصصي پس از گذشت حداقل ۴ ماه از برگزاري دوره فرمهاي مربوط به اثربخشي با مشخصات و محتواي دوره گذرانده شده به واحدهاي مربوطه ارسال مي‌گردد و رئيس واحد مذكور نظر خود را نسبت به تغيير رفتار و پيشرفت كاري كارمند مورد نظر، اظهار مي‌دارد، كه در صورت كسب حداقل امتياز ۶۰ نمره از ۱۰۰، دوره اثربخش تلقي مي‌گردد. در غير اينصورت دوره اثربخش نبوده و مجدد براي شخص مورد نظر تكرار خواهد شد.

educ2

ساير وظايف
۱ـ ثبت دوره‌هاي گذرانده شده در شناسنامه آموزشي كاركنان در سيستم جامع پرسنلي نفت و سيستم جام
۲ـ تهيه سند پرداختي شركتها و حق‌التدريس اساتيد دوره‌ها
۳ـ تهيه گزارش عملكرد سه ماهه در نهايت ساليانه و ارائه به آموزش مركزي و هيئت مديره شركت
۴ـ تأييد فرم اوليه انتصاب و ترفيع كاركنان جهت حصول اطمينان از حضور و گذراندن دوره‌هاي آموزشي استاندارد و مقرر شده توسط كاركنان
۵ـ بازديد از نحوه فعاليت كاري كارآموزان در واحد و انجام مصاحبه و پرسش و پاسخ فني با آنان
۶ـ نظارت بر فعاليت هاي كارآموزان و دريافت گزارش‌هاي سه ماهه آنان و تجزيه و تحليل گزارش نهايي آنان و ارسال نتايج به مقامات ذيربط .

رئيس واحد:
karamiكرمي، محمدحسن

اطلاعات تماس

پست الکترونیکی: karami@ikorc.ir
شماره تلفن: ۲-۳۳۴۹۱۴۸۰-۰۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۶۰۰۹۸۹

 

سوابق كار

۱)۱۰ سال سابقه كار عملياتي در واحد تقطير و غلظت‌شكن و گاز مايع
۲) ۱۴ سال سابقه كار در واحد آموزش شركت پالايش نفت امام خميني
سابقه تدريس:
۱ـ سابقه تدريس دوره‌هاي مباني مديريت، كارآفريني و خلاقيت در دانشكده علمي كاربردي مركز آموزش ماشين‌سازي اراك
۲ـ تدريس دوره پرورش كارمندان جهت كاركنان شركت
۳ـ تدريس دوره IMS جهت كاركنان شركت
۴ـ تدريس دوره توانمندسازي كاركنان جهت كاركنان شركت

تحصيلات

فوق ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه آزاد اسلامي اراك

روساي پيشين اداره آموزش

آموزش اين شركت از بدو تأسيس و راه‌اندازي واحدهاي عملياتي از سال ۷۰ فعاليت خود را آغاز و هر ساله فعاليتهاي علمي و آموزشي خود را با توجه به تكنولوژي جديد و نو افزايش مي‌دهد. روساي آموزش و تجهيز نيروي انساني اين شركت از بدو تأسيس تا به حال به شرح زير مي‌باشد:

محمدحسن كرمي از تاريخ خرداد  ۱۳۹۰  تا كنون با مدرك كارشناسي ارشد مديريت صنعتي
محمد جوانمرد از تاريخ آبان ۱۳۸۹ لغايت  خرداد ۱۳۹۰ با مدرك كارشناسي مهندسي مكانيك
ابراهيم الماسيان از تاريخ فروردين ۱۳۸۸ لغايت آبان  ۱۳۸۹ با مدرك كارشناسي مهندسي برق
مهدي وكيلي از تاريخ مهر  ۱۳۸۶ لغايت پايان  ۱۳۸۷ با مدرك كارشناسي مهندسي ابزاردقيق
حسينعلي بيضايي از تاريخ آبان ۱۳۷۹ لغايت مهر ۱۳۸۶ با مدرك كارداني مديريت دولتي
بهزاد كمال‌دشتي از تاريخ ۱۳۷۴ لغايت آبان ۱۳۷۹ با مدرك كارشناسي آمار
عزيزاله عباسي از تاريخ  ۱۳۷۰ لغايت ۱۳۷۳ با مدرك كارشناسي مهندسي شيمي