واحد مهندسی کیفیت و بهره وری

هدف کلی در این بخش حداکثرسازی بهره وری و کاهش هزینه ها و تلاش در جهت اجرای مدلهای تعالی شرکت و سیستمها و استانداردهای مدیریت کیفیت می باشد. لذا اهم وظایف و مسئولیتهای این بخش را می توان به شرح ذیل دسته بندی نمود:

۱. تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت در راستای بهبود سیستمهای اجرایی موجود و افزایش بهره وری شرکت.
۲. مطالعه و بررسی در زمینه ایجاد و برقراری سیستم مدیریت تغییر در راستای ایجاد و هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای شرکت.
۳. نظارت برتدوین روشهای اجرایی ومستندسازی دستورالعملها و رویه های اجرایی.
۴. مطالعه و بررسی گزارشهای تحلیلی ارائه شده در زمینه حذف و یا اضافه نمودن رویه های موجود و ارائه مشاوره لازم و هماهنگی با مدیران مربوطه در جهت پیاده سازی روشهای بهینه.
۵. هماهنگی با واحدها و گروههای مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت در خصوص امور مربوط به پایش، اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه، بازنگری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت.
۶. تدوین برنامه های ممیزی داخلی و خارجی شرکت و ابلاغ به واحدهای ذیربط بمنظور اطلاع از زمان ممیزی و همکاری با ممیزان و نظارت بر اجرای ممیزی.
۷. دریافت گزارش ممیزان داخلی، اعلام نظر، دسته بندی اقدامهای پیشگیرانه و اصلاحی مطرح شده در گزارشات و ارسال گزارش نهایی به مراجع ذیربط.
۸. برنامه ریزی و پیگیری های مربوط به انجام اقدامات اصلاحی پس از اجرای ممیزیهای داخلی.
۹. نظارت بر تایید، تصویب، به روزآوری، کدگذاری و توزیع مدارک.
۱۰. نظارت بر تهیه و تدوین شاخصهای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد واحدهای مختلف.
۱۱. نظارت بر اجرای پروژه های پیاده سازی استانداردها و سیستمهای مدیریت کیفیت
۱۲. ارائه مشاوره در رابطه با تدوین روشهای اجرایی در شرایط اضطراری و طرحهای مربوطه.
۱۳. نظارت و کنترل بر عملکرد مشاوران در زمینه بهبود سیستمها و روشها.
۱۴. بررسی و تایید صورت وضعیتهای ارائه شده از طرف مشاوران.
۱۵. بررسی توانایی و توانمندی مشاوران و اظهار نظر در خصوص توانایی آنها.
۱۶. فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای لازم در زمینه استانداردهای مدیریت کیفیت.

این بخش در دست تهیه و تکمیل است…

رییس واحد:

جعفری دستجردی، مهدی

اطلاعات تماس

Tel/تلفن:  ۳۳۴۹۲۹۳۳ (با پیش شماره  ۰۸۶)
Email/پست الکترونیکی: jafari@ikorc.ir

روسا یا سرپرستان پیشین: