اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات

اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اداره ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ »ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺶ«، »ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات« و »ﺑﺎزرﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب« ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اداره ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺘﺎﻟﻮرژﻳﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ وﻓﻘﻪای در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻳﺪ. ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻳﻦ اداره ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راﻳﺞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ در دﻧﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺮوﻳﺲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﺎﻳﺪار و اﻳﻤﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮدد.

ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات:

ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺶ:

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ: راﻛﺘﻮرﻫﺎ، ﺑﺮجﻫﺎ، ﻇﺮوف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ، ﻛﻮرهﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ، ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﻫﻮاﻳﻲ و … را ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای ﻳﺎ ﻣﻮردی در زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ واﺣﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﻬﺖ درﺳﺘﻲ و ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت، اﺳﻨﺎد و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ در ﭘﺮوﻧﺪهی ﻫﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ آن و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات:

ﻫﺪف ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﻮردﮔﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﺎزرﺳﻲ از اﻗﻼم ﺻﻨﻌﺘﻲ ورودی، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، اﻋﻤﺎل رﻧﮓﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی، ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪهی ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﻮرﻧﺪه ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ، ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮارد ﺧﻮردﮔﻲ رخ داده در ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات در ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮردﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات در ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب:

ﺑﺎزرﺳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری ﺻﻨﻌﺘﻲ (RT)، آزﻣﻮن ذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ (MT)، آزﻣﻮن ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﻓﺬ (PT) و آزﻣﻮن ﻓﺮاﺻﻮﺗﻲ (UT) ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﺷﻴﺮﻫﺎی اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻛﭙﺴﻮلﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﮔﺎز، ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزرﺳﻲ دورهای اﻧﻮاع ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ از دﻳﮕﺮ وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

رییس واحد: سعید فرهی

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۸۱۳ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: farahi.s@ikorc.ir

سوابق کار

کارشناس سرویسهای صنعتی ۱۳۸۵-۱۳۸۸
بازرس فنی دستگاههای پالایش ۱۳۸۸-۱۳۹۰
کارشناس حفاظت از خوردگی فلزات ۱۳۹۰-۱۳۹۲

اطلاعات بیشتر…

مدرک تحصیلی

لیسانس: مهندسی شیمی – صنایع گاز از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل سال ۱۳۸۱
فوق لیسانس: مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای جداسازی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل سال ۱۳۸۳