۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات

اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اداره ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ »ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ«، »ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات« و »ﺑﺎزرﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب« ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اداره ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺘﺎﻟﻮرژﻳﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ وﻓﻘﻪاي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻳﺪ. ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻳﻦ اداره ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي راﻳﺞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ در دﻧﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺮوﻳﺲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار و اﻳﻤﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮدد.

ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات:

ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ:

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ: راﻛﺘﻮرﻫﺎ، ﺑﺮجﻫﺎ، ﻇﺮوف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﻣﺒﺪلﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ، ﻛﻮرهﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ، ﻛﻮﻟﺮﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ و … را ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهاي ﻳﺎ ﻣﻮردي در زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ واﺣﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﻬﺖ درﺳﺘﻲ و ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت، اﺳﻨﺎد و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ در ﭘﺮوﻧﺪهي ﻫﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ آن و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات:

ﻫﺪف ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻮردﮔﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﺎزرﺳﻲ از اﻗﻼم ﺻﻨﻌﺘﻲ ورودي، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، اﻋﻤﺎل رﻧﮓﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪي، ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪهي ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﻮرﻧﺪه ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮارد ﺧﻮردﮔﻲ رخ داده در ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات در ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮردﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات در ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب:

ﺑﺎزرﺳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺻﻨﻌﺘﻲ (RT)، آزﻣﻮن ذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ (MT)، آزﻣﻮن ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﻓﺬ (PT) و آزﻣﻮن ﻓﺮاﺻﻮﺗﻲ (UT) ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﺷﻴﺮﻫﺎي اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻛﭙﺴﻮلﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﮔﺎز، ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزرﺳﻲ دورهاي اﻧﻮاع ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ از دﻳﮕﺮ وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

رییس واحد: سعيد فرهي

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۸۱۳ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: farahi.s@ikorc.ir

سوابق کار

كارشناس سرويسهاي صنعتي ۱۳۸۵-۱۳۸۸
بازرس فني دستگاههاي پالايش ۱۳۸۸-۱۳۹۰
كارشناس حفاظت از خوردگي فلزات ۱۳۹۰-۱۳۹۲
كارشناس ارشد حفاظت از خوردگي فلزات ۱۳۹۲-۱۳۹۴
رئيس حفاظت از خوردگي فلزات ۱۳۹۴-۱۳۹۷
رئيس اداره بازرسي فني و حفاظت از خوردگي فلزات ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی

ليسانس: مهندسي شيمي – صنايع گاز از دانشگاه فردوسي مشهد فارغ التحصيل سال ۱۳۸۱
فوق ليسانس: مهندسي شيمي – طراحي فرآيندهاي جداسازي از دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل سال ۱۳۸۳