۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

واحد آزمایشگاه

آزمايشگاه شركت پالايش نفت امام خميني شازند زيرمجموعه اي از واحدهاي عملياتي ميباشد و از دو بخش آزمايشگاه تجزيه و كنترل تشكيل شده است. آزمايشگاه تجزيه شامل قسمتهاي ويژه – آب و آبهاي ترش – باكتريولوژي – تجزيه – اسپكتروسكپي – گازكروماتوگرافي و محلول سازي مي باشد.
دراين اداره كليه مسئوليتها و اقدامات مطابق با نيازمنديهاي ايزو ۹۰۰۰  و OH&S  و  ۱۴۰۰۰ تدوين گرديده و طرح ريزي از زمان دريافت نمونه تا ارسال نتايج به مشتري، كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي، نگهداري مواد شيميايي مطابق با MSDS هاي مربوطه، شناسايي مستمر خطرات فيزيكي و شيميايي منطبق با روشهاي What/If و Hazop و دفع مواد خطرناك بر طبق استانداردهاي جاري تدوين گرديده است.

اهم وظايف و مسئوليت ها:
۱-انجام آزمايشات مربوط به جدول تناوبي شركت و آزمايشات در خواستي كه درواقع راهبري كننده عمليات پالايش و شامل تمامي نمونه هاي خوراك، محصولات مياني و نهايي تمامي واحدهاي عملياتي ميگردد.
۲-انجام آزمايشات مربوط به تاييد كيفيت مواد شيميايي مصرفي و كاتاليستهاي مورد نياز در كليه واحدهاي عملياتي
۳-انجام آزمايشات مربوط به محصولات نهايي شركت كه شامل بنزين يورو ۴ – گازوئيل يورو ۴ – نفتكوره – سوخت جت  – گاز مايع و پروپيلن مي شود و تطبيق محصولات توليدي شركت با مشخصات استاندارد شركت ملي نفت ايران

رئيس واحد:

افسانه ملكي زاد

 

اطلاعات تماس:

تلفن:  ۰۸۶۳۳۴۹۱۴۰۰
ايميل:  malekizad@ikorc.ir

 

 

سوابق كار:
رئيس آمايشگاه :  از سال ۹۴ تا كنون
رئيس آزمايشگاه تجزيه و ويژه
شيميست ارشد آزمايشگاه تجزيه و ويژه
رئيس آزمايشگاه ويژه
رئيس نوبتكاري آزمايشگاه

تحصيلات:

كارشناسي ارشد شيمي تجزيه

روساي پيشين:

آقاي سعيد آقاجاني – سال ۸۰ تا ۹۴
آقاي محمد تقي كوچك زاد – سال ۷۱ تا ۸۰