مدیریت مالی

امور مالی شرکت متشکل از واحدهای

حسابداری مالی شامل دفاتر مالی، حقوق و دستمزد، خزانه، ارزی و کنترل و ارسال اسناد مالی،

حسابداری عمومی شامل اموال و انبار، بودجه و کنترل هزینه ها،

حسابداری مدیریت شامل نفت و صنعتی،

حسابداری پیمانها و سندرسی

عهده دار وظایف و فعالیت های مشروحه ذیل می باشد:

– تهیه و تدوین بودجه جاری و سرمایه ای شرکت.

– تأمین منابع مالی  و تخصیص وجوه مربوطه  و نظارت بر انجام هزینه ها.

– تهیه و تنظیم صورت های مالی، گزارش هیأت مدیره و تأییدیه مدیران.

– نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت های مالی مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل های مربوطه و استانداردهای حسابداری و حسابرسی.

– پاسخگوئی به مراجع نظارتی ذیربط شامل دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، بازرسی کل کشور و …..

– ارتباط با کلیه ادارات، مدیریت ها و شرکت های ذیربط که به نوعی با فعالیت های مالی این شرکت در ارتباط می باشند

مدیر مالی: یوسف ابراهیمی

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۰۴۱ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: ebrahimi@ikorc.ir

سوابق کار

استخدام ۱۳۷۶/۲/۷
مدیر مالی و عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) ۱۳۹۸ تا کنون
معاون مالی پشتیبانی شرکت گاز استان همدان ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
رییس امور مالی شرکت گاز استان همدان ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷

اطلاعات بیشتر…

تحصیلات

کارشناسی ارشد حسابداری