۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

پژوهش

فرايند پژوهش در شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند بر اساس نوآوري باز، انجام مي‌شود.

يك سازمان كه مشوق نوآوري است ديدگاههاي ناشناخته به مسائل و يا راه حل هاي منحصر به فرد براي حل مسائل را ارتقاء ميدهد. نوآوري فرايند كسب انديشه هاي خلاق و تبديل آن به محصول و يا يك روش عملياتي مفيد است.

فعاليتهاي پژوهشي در شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند ضمن عنايت به آخرين دستاوردهاي علمي و فن آوري روز، توجه كامل به فعاليتهاي عملياتي توسعه اي و جاري شركت داشته و راهكارهاي علمي مناسب به منظور رفع مسائل و مشكلات موجود و توسعه فن آوري را جستجو و ارائه مي نمايد. به نحوي كه با بكار بستن و اجراي نتايج پژوهشهاي مربوطه كاهش ضايعات و هزينه ها، افزايش سوددهي، ارتقاء بهره وري و بهره برداري بهينه از تاسيسات حاصل شود.

زمينه هاي اصلي كارهاي پژوهشي در شركت پالايش نفت امام خميني شازند به شرح ذيل ميباشد:

۱- جمع آوري، ارزيابي و تعيين اولويت هاي پژوهشي

كشف ، ثبت و ارزش گذاري ايده ها با جنبه هاي اقتصادي، الزامات قانوني(ارتقاكيفي محصول ) ، الزامات زيست محيطي ،كاهش  مصرف انرژي ،ايمني و…مهم ترين وظيفه براي پژوهش وفناوري مي باشد.اداره پژوهش برمبناي روش نوآوري باز  ايده ها راجمع آوري مي نمايد. پژوهشگران ميتوانند  فرم ثبت پيشنهاد  را به ايميل اداره پژوهش جهت پردازش و تبديل آنها به پروژه هاي قابل اجرا ارسال نمايند.
فرم مذكور پس از ارزيابي اوليه توسط كارشناسان پژوهش و/ يا كارشناسان مرتبط ودر نهايت تاييد شوراي پژوهش شركت، به سبد پژوهش و فناوري  اضافه خواهد شد.اداره پژوهش جهت اجراي ايده در قالب طرح پژوهشي براي ايده دهنده اولويت ويژه قايل خواهد شد.
برحسب نوع ايده پردازش ،دربخشهاي زيرانجام ميپذيرد:
۱.فرآيند تحقق فرصتها:  ثبت و ارزيابي ايده هاي مرتبط با فرآيند.
۲. ثبت فرصتهاي ويژه: ثبت ايده هاي فرآيندي با سود زياد  و هزينه كم.
۳. شناسايي مطالعه وارزيابي اوليه محصولات ويژه : محصولات با ارزش  افزوده زياد.

۲-تعريف،  تصويب، اجرا و نظارت بر پروژه هاي پژوهش و فناوري

براي كليه موضوعات مصوب در سبد پژوهش شركت شرح نيازمندي پروژه ، از طرف اداره متقاضي به  اداره پژوهش ارسال ميشود. مراكز علمي و پژوهشي مي توانند سبد پژوهش شركت را از سايت دريافت كرده و فرم پرسشنامه پيشنهاد دهنده طرح/ پروژه پژوهشي را تكميل و به ادرس ايميل اداره پژوهش ارسال نمايند. فرم مذكور جهت ارزيابي اوليه براي داوران ارسال ، و پس از بررسي شاخصها و الزامات عمومي مطابق دستورالعمل فرايند تصويب  خواهي معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت جهت ادامه مراحل تصويب خواهي به مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي فرستاده خواهد شد. موضوع طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي  در شركت  به منظور توسعه و رفع مشكلات و تنگناهاي عملياتي در زمينه هاي فني، اقتصادي، افزايش بهره وري، بهينه سازي مصرف انرژي، ايمني، حفاظت صنعتي، زيست محيطي و ..انجام مي شود .همچنين جهت به روز نمودن اين فعاليتها در تعامل با پيشرفت علوم و فن آوري در عرصه جهاني و كاهش وابستگي صنعت پالايش به خارج از كشور موضوعات پژوهشي  تعريف و اجرا مي شوند..(برو به: فايل هاي مرتبط با طرح هاي پژوهشي)

۲-۱- تقويت فرآيند:( Process Intensification )
بهبود فرآيند با تغييرات گام به گام يكي ازموضوعات پژوهشي مهم شركت بشمار ميرود و مراحل تقويت فرآيند به شرح ذيل مي باشد:
۱. هدفگذاري تقويت فرآيند(زيست محيطي، اقتصادي، بهبود شرايط كاركرد و…)
۲. ارزيابي فني شرايط موجود
۳. بيان راه كارهاي جايگزين جهت ارتقاء  اهداف بيان شده
با توجه به تغيير خوراك نسبت به طراحي و تغييرشرايط عملياتي دستگاه ها تقويت جامع فرآيند به شرح زير تعريف مي شود:
۱-ارزيابي اوليه ازمدارك طراحي ۲-شبيه سازي شرايط عملياتي ۳- تعريف اهداف تقويت ۴-تغيير گام به گام فرآيند به شرايط بهينه ۵- توليد مدارك جديد مهندسي ۶-توليد گزارشهاي ايمني ،بروزرساني روش كارهاي عملياتي و كليه جدول داده هاي دستگاهها

۳-  تشويق و حمايت از پروژه هاي پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري

درراستاي اجراي بند ۰۹-۴- مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت و اجراي ابلاغيه شماره ۱۰۴-۲/۲۰مورخ ۲/۳/۹۶  وزير محترم نفت مبني بر ‹‹ تعيين سقف مبالغ حمايتي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري ›› و ابلاغيه شماره۲۲۱۸۸۰-۱/۲۸مورخ ۱۷/۵/۹۲ وزير محترم نفت  ‹‹دستورالعمل اجرايي نحوه تشويق و حمايت از پروژه هاي پايان نامه  كارشناسي ارشد و دكتري›› همچنين جهت نظامند كردن و برقراري عدالت در فرايند حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري در شركت پالايش نفت امام خميني شازند (شركت) به شرح زير انجام ميشود:
۱- پايان نامه هايي مشمول حمايت فوق مي شوند كه به موضوعات عملياتي ،توسعه اي و جاري شركت پرداخته به نحوي كه اجراي نتايج آنها منجربه كاهش ضايعات و هزينه ها ،افزايش درآمدها،ارتقا بهره وري و يا بهره برداري بهينه ازمنابع ،امكانات، تاسيسات و يا نوآوري گردد.
۲- تكميل  فرم اوليه پيشنهاد پروژه تحصيلات تكميلي(فرم شماره يك).
۳- درصورت تاييد فرم يك ،تكميل فرم  تفصيلي پيشنهاد پروژه جهت تحصيلات تكميلي
(فرم شماره ۲) و ارسال به ايميل اداره پژوهش
۴-  درصورت تائيد درشوراي پژوهش شركت ،تكميل و امضاء تعهد نامه پروژه دانشجويي(فرم شماره چهار) ،پيوست فرم شماره ۲ وقرارداد حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي (فرم شماره پنج).
۵- ارسال گزارشهاي فصلي وادامه كار پژوهشي  پس از تاييد مشاورصنعتي  .
۶- تحويل بسته پايان نامه(لوح فشرده، فايل شبيه سازي ،پايلوت دستگاه يا ادوات آزمايشگاهي…) تكميل فرم شماره ۶ وارسال به ايميل اداره پژوهش
۷- پس از تائيد كارشناسان وكاربردي بودن پايان نامه ، پرداخت به صورت پلكاني انجام خواهد شد .
(برو به: فايل هاي مرتبط با پايان نامه هاي دانشجويي)

 

ايميلهای اداره پژوهش

fadavi[at]ikorc.ir

goodarzi.f[at]ikorc.ir

 

فایلهای مرتبط با طرحهای پژوهشی

پرسشنامه پيشنهاد دهنده طرح پروژه پژوهشي

سبد پژوهش و فناوري شركت پالايش نفت امام خميني شازند

 

فایلهای مرتبط با پايان نامه هاي دانشجويي

اولويتهاي شركت جهت ارزيابي موضوع پروژه هاي پايان نامه

دياگرام مراحل تعريف، ارزيابي و تصويب پروژه هاي دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري

نحوه تكميل قرارداد و پيوستهاي پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت

فرم اوليه پيشنهاد پروژه تحصيلات تكميلي – فرم شماره يك

فرم تفصيلي پيشنهاد پروژه جهت تحصيلات تكميلي – فرم شماره دو

فرم شماره ۳ -تائيديه تحصيلات تكميلي دانشگاه

فرم شماره ۵ – قرارداد

جنبه هاي كاربردي پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري – فرم شماره ۶

 

فایلهای مورد استفاده پژوهشگران

برگه ثبت پيشنهاد

اولويت براي پژوهش‌هاي منابع انساني