پژوهش

فرایند پژوهش در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بر اساس نوآوری باز، انجام می‌شود.

یک سازمان که مشوق نوآوری است دیدگاههای ناشناخته به مسائل و یا راه حل های منحصر به فرد برای حل مسائل را ارتقاء میدهد. نوآوری فرایند کسب اندیشه های خلاق و تبدیل آن به محصول و یا یک روش عملیاتی مفید است.

فعالیتهای پژوهشی در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند ضمن عنایت به آخرین دستاوردهای علمی و فن آوری روز، توجه کامل به فعالیتهای عملیاتی توسعه ای و جاری شرکت داشته و راهکارهای علمی مناسب به منظور رفع مسائل و مشکلات موجود و توسعه فن آوری را جستجو و ارائه می نماید. به نحوی که با بکار بستن و اجرای نتایج پژوهشهای مربوطه کاهش ضایعات و هزینه ها، افزایش سوددهی، ارتقاء بهره وری و بهره برداری بهینه از تاسیسات حاصل شود.

زمینه های اصلی کارهای پژوهشی در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به شرح ذیل میباشد:

۱- جمع آوری، ارزیابی و تعیین اولویت های پژوهشی

کشف ، ثبت و ارزش گذاری ایده ها با جنبه های اقتصادی، الزامات قانونی(ارتقاکیفی محصول ) ، الزامات زیست محیطی ،کاهش  مصرف انرژی ،ایمنی و…مهم ترین وظیفه برای پژوهش وفناوری می باشد.اداره پژوهش برمبنای روش نوآوری باز  ایده ها راجمع آوری می نماید. پژوهشگران میتوانند  فرم ثبت پیشنهاد  را به ایمیل اداره پژوهش جهت پردازش و تبدیل آنها به پروژه های قابل اجرا ارسال نمایند.
فرم مذکور پس از ارزیابی اولیه توسط کارشناسان پژوهش و/ یا کارشناسان مرتبط ودر نهایت تایید شورای پژوهش شرکت، به سبد پژوهش و فناوری  اضافه خواهد شد.اداره پژوهش جهت اجرای ایده در قالب طرح پژوهشی برای ایده دهنده اولویت ویژه قایل خواهد شد.
برحسب نوع ایده پردازش ،دربخشهای زیرانجام میپذیرد:
۱.فرآیند تحقق فرصتها:  ثبت و ارزیابی ایده های مرتبط با فرآیند.
۲. ثبت فرصتهای ویژه: ثبت ایده های فرآیندی با سود زیاد  و هزینه کم.
۳. شناسایی مطالعه وارزیابی اولیه محصولات ویژه : محصولات با ارزش  افزوده زیاد.

۲-تعریف،  تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری

برای کلیه موضوعات مصوب در سبد پژوهش شرکت شرح نیازمندی پروژه ، از طرف اداره متقاضی به  اداره پژوهش ارسال میشود. مراکز علمی و پژوهشی می توانند نیازهای پژوهشی شرکت را از سامانه ساتع دریافت کرده و فرم پرسشنامه پیشنهاد دهنده طرح/ پروژه پژوهشی را تکمیل و به ادرس اداره پژوهش ارسال نمایند. فرم مذکور جهت ارزیابی اولیه برای داوران ارسال ، و پس از بررسی شاخصها و الزامات عمومی مطابق دستورالعمل فرایند تصویب  خواهی معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت جهت ادامه مراحل تصویب خواهی به مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی فرستاده خواهد شد. موضوع طرحها و پروژه های تحقیقاتی  در شرکت  به منظور توسعه و رفع مشکلات و تنگناهای عملیاتی در زمینه های فنی، اقتصادی، افزایش بهره وری، بهینه سازی مصرف انرژی، ایمنی، حفاظت صنعتی، زیست محیطی و ..انجام می شود .همچنین جهت به روز نمودن این فعالیتها در تعامل با پیشرفت علوم و فن آوری در عرصه جهانی و کاهش وابستگی صنعت پالایش به خارج از کشور موضوعات پژوهشی  تعریف و اجرا می شوند..(برو به: فایل های مرتبط با طرح های پژوهشی)

– پژوهشگران جهت فروش محصولات فناورانه خود بایستی فقط با ادارات مربوط تماس بگیرند و امکان حمایت جهت خرید وجود ندارد.

۳-  تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

درراستای اجرای بند ۰۹-۴- مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و اجرای ابلاغیه شماره ۱۰۴-۲/۲۰مورخ ۲/۳/۹۶  وزیر محترم نفت مبنی بر ‹‹ تعیین سقف مبالغ حمایتی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ›› و ابلاغیه شماره۲۲۱۸۸۰-۱/۲۸مورخ ۱۷/۵/۹۲ وزیر محترم نفت  ‹‹دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکتری›› همچنین جهت نظامند کردن و برقراری عدالت در فرایند حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند (شرکت) به شرح زیر انجام میشود:
۱- پایان نامه هایی مشمول حمایت فوق می شوند که به نیازهای عملیاتی ،توسعه ای و جاری شرکت پرداخته به نحوی که اجرای نتایج آنها منجربه کاهش ضایعات و هزینه ها ،افزایش درآمدها،ارتقا بهره وری و یا بهره برداری بهینه ازمنابع ،امکانات، تاسیسات و یا نوآوری گردد.
۲- تکمیل  فرم اولیه پیشنهاد پروژه تحصیلات تکمیلی(فرم شماره یک).
۳- پس از ارزیابی با ملاکهای مدون توسط کارشناسان مرتبط ,درصورت تایید فرم یک ، فرم  تفصیلی پیشنهاد پروژه جهت تحصیلات تکمیلی (فرم شماره ۲) تکمیل و به ایمیل کارشناس پژوهش ارسال شود.
۴-  درصورت تائید درشورای پژوهش شرکت ،تکمیل و امضاء تعهد نامه پروژه دانشجویی(فرم شماره چهار) ،پیوست فرم شماره ۲ وقرارداد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی (فرم شماره پنج).
۵- ارسال گزارشهای فصلی وادامه کار پژوهشی  پس از تایید مشاورصنعتی  .
۶- تحویل بسته پایان نامه(خروجی های قابل ارزیابی متناسب با نیاز شرکت) تکمیل فرم شماره ۶ وارسال به ایمیل اداره پژوهش
۷- پس از تائید کارشناسان وکاربردی بودن پایان نامه ، پرداخت به صورت پلکانی انجام خواهد شد .

توجه:- امکان حمایت از پروژه های کارشناسی وجود ندارد و همکاری محدود پژوهشی  شرکت در موضوعات مورد نیاز ، پس معرفی دانشجو انجام خواهد شد.

-گواهی حمایت از پروژه پژوهشی فقط با درخواست معتبر دانشگاهی صادر می شود.
(برو به: فایل های مرتبط با پایان نامه های دانشجویی)

تماس با اداره پژوهش:

شماره نمابر: ۰۸۶۳۳۶۸۸۲۴۴

کارشناس پژوهش آقای خانی شماره تماس: ۰۸۶۳۳۴۹۱۴۲۱ وآدرس ایمیل:  khani @ ikorc.ir

فایلهای مرتبط با طرحهای پژوهشی

سبد پژوهش و فناوری

راهنمای بازدید از شرکت برای پژوهشگران

فرم اولیه پیشنهاد پروژه پژوهشی(RFP)

پرسشنامه پیشنهاد دهنده طرح پروژه پژوهشی

نمونه قرارداد پژوهشی

فرم ارزیابی پیشنهاد فنی

نمونه قالب گزارش پژوهشی و   دستورالعمل نگارش و آماده سازی گزارش

فایلهای مرتبط با پایان نامه های دانشجویی

وضعیت جاری پایان نامه ها    تعریف پروژه پژوهشی

اولویتهای شرکت جهت ارزیابی موضوع پروژه های پایان نامه های فنی

اولویتهای شرکت در پژوهش علوم انسانی

دیاگرام مراحل تعریف، ارزیابی و تصویب پروژه های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

شرایط حمایت مالی

فرم شماره ۱ – درخواست انجام پروژه دانشجویی  و  راهنمای لاتین فرم یک  و       فرم ارزیابی پروژه دانشجویی
فرم شماره ۲ – پروپوزال

فرم شماره ۳ -تائیدیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه

فرم شماره ۵ – قرارداد   ، پیوست ۵

جنبه های کاربردی پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری – فرم شماره ۶

فایلهای مورد استفاده پژوهشگران

برگه ثبت پیشنهاد

اولویت برای پژوهش‌های منابع انسانی