واحد طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی

واحد طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی زیرمجموعه مدیر منابع انسانی بوده که وظایف زیر را عهده دار میباشد:

۱- برنامه ریزی بلند مدت برای جذب نیروهای مورد نیاز شرکت با در نظر گرفتن خروجی منابع انسانی از سیستم که میتواند از طریق بازنشستگی، انتقال و غیره باشد.
۲- کنترل انتصابات پیشنهادی که توسط روسای ادارات به این امور ارجاع میگردد و دادن مشاوره به مدیران، روسا و سرپرستان در جهت بهترین تصمیم برای جابجایی کارکنان
۳- هماهنگی با برنامه ریزی شرکت اصلی در جهت حل مشکل انتصابات
۴- کمک به  کارکنانی که شامل انتصابات تغییر رسته میشوند درجهت تهیه گزارش کارورزی
۵- بررسی فرمهای تعدیل مدرک و کنترل مدرک تحصیلی با شرایط احراز سمت
۶-تهیه گزارشات آماری برای مدیریت ارشد شرکت
۷- بررسی و تایید ترفیعات  و معادل ریالی کارکنان
۸- ارسال فرمهای ارزیابی عملکرد سالیانه به ادارات و پیگیری درجهت تکمیل فرمها و عودت آنها به این امور در زمان تعیین شده
۹- ثبت فرمها درسیستم جامع انسانی وکنترل رعایت سهمیه های تعیین از از طرف روسای ادارات
۱۰ – ارسال فرمهای جانشینی به روسای ادارات برای سمتهای ۱۶ و بالاتر و کنترل فرمها و ثبت در سیستم جامع منابع انسانی
۱۱-شرکت درجلسات جذب و ترخیص کارکنان.

رییس واحد:

حسن طالب بیگی

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۴۸۶ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: talebbeigi@ikorc.ir

سوابق کار

۱۵ سال قسمتهای مختلف منابع انسانی

۱ سال رئیس خدمات عمومی و اجتماعی

۱ سال رئیس امور کارکنان

اطلاعات بیشتر…

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت صنعتی

روسا یا سرپرستان پیشین:

علی مهرابی

محمد رضایی

داریوش فعلی ملایری

مجید سجاد