۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

واحد طرح و برنامه ريزي نيروي انساني

واحد طرح و برنامه ريزي نيروي انساني زيرمجموعه مدير منابع انساني بوده كه وظايف زير را عهده دار ميباشد:

۱- برنامه ريزي بلند مدت براي جذب نيروهاي مورد نياز شركت با در نظر گرفتن خروجي منابع انساني از سيستم كه ميتواند از طريق بازنشستگي، انتقال و غيره باشد.
۲- كنترل انتصابات پيشنهادي كه توسط روساي ادارات به اين امور ارجاع ميگردد و دادن مشاوره به مديران، روسا و سرپرستان در جهت بهترين تصميم براي جابجايي كاركنان
۳- هماهنگي با برنامه ريزي شركت اصلي در جهت حل مشكل انتصابات
۴- كمك به  كاركناني كه شامل انتصابات تغيير رسته ميشوند درجهت تهيه گزارش كارورزي
۵- بررسي فرمهاي تعديل مدرك و كنترل مدرك تحصيلي با شرايط احراز سمت
۶-تهيه گزارشات آماري براي مديريت ارشد شركت
۷- بررسي و تاييد ترفيعات  و معادل ريالي كاركنان
۸- ارسال فرمهاي ارزيابي عملكرد ساليانه به ادارات و پيگيري درجهت تكميل فرمها و عودت آنها به اين امور در زمان تعيين شده
۹- ثبت فرمها درسيستم جامع انساني وكنترل رعايت سهميه هاي تعيين از از طرف روساي ادارات
۱۰ – ارسال فرمهاي جانشيني به روساي ادارات براي سمتهاي ۱۶ و بالاتر و كنترل فرمها و ثبت در سيستم جامع منابع انساني
۱۱-شركت درجلسات جذب و ترخيص كاركنان.

رییس واحد:

حسن طالب بيگي

 

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۴۸۶ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: talebbeigi@ikorc.ir

 

 

سوابق کار

۱۵ سال قسمتهاي مختلف منابع انساني

۱ سال رئيس خدمات عمومي و اجتماعي

۱ سال رئيس امور كاركنان

۳ سال مدير منابع انساني

از اسفندماه سال ۹۷ تاكنون رئيس طرح و برنامه ريزي نيروي انساني

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت صنعتی

روسا یا سرپرستان پیشین:

علي مهرابي

محمد رضايي

داريوش فعلي ملايري

مجيد سجاد