۲۴ مرداد ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

آرشیو نویسنده

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۴

مناقصه عمومی دوئ مرحله ای شماره ۹۷/۱۴

تحت عنوان تعویض پنجره های آلومینیومی منازل سازمانی شهرک با نوع UPVC

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9618176-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیف مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۳

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۱۳

تحت عنوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی و HSE شرکت

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718179-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9718179-MD

تحت عنوان ساخت POCKET CONVEYOR

فایل همراه

حفاظت شده: فروش ایناد مناقصه شماره RND-9618163-MJ

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۱۲

تحت عنوان تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RAL-9600112-MJ

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9651018-MJ

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RNL-9748003-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9618153-MB

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: