۳۰ آبان ۱۳۹۶

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

مديريت انرژي
بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

آرشیو نویسنده

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شمارهRND-9518130-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518099-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۲۸

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۶/۲۸

تحت عنوان طراحی ، ساخت و نصب متعلقات مکانیکی API مربوط به ME-2604

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۲۵

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۶/۲۵

تحت عنوان انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای  KHT ، LPG  ، CCR،

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره۹۶/۲۷

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره۹۶/۲۷

تحت عنوان گسترش و نوسازی فضای آشپزخانه رستوران شرکت

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۲۴

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۶/۲۴

تحت عنوان انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان (بخش مینی بوسرانی)

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۲۳

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۶/۲۳

تحت عنوان انجام حجم خدمات تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی تعدادی از واحدهای پالایشی فازهای ۱ و ۲ شرکت در سال ۱۳۹۷

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9518105-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۴/۳۸

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۴/۳۸

تحت عنوان طراحی و اجرای طبقه دوم ساختمان کارگاه برق

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9648007-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNL-9648007-MD

تحت عنوان خرید P/F”ELLIOT-EBARA” STEAM TURBINE

فایل همراه