شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بهینه ترین مصرف کننده انرژی در بین پالایشگاه های کشور را به خود اختصاص داد.

رئیس سازمان استاندارد ملی ایران :

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

بهینه ترین مصرف کننده انرژی در بین پالایشگاه های کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران ، شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در بین ۹ پالایشگاه نفت کشور به لحاظ وضعیت بهینه مصرف انرژی در جایگاه نخست قرار گرفت .

رئیس سازمان استاندارد ملی ایران گفت : ‹‹ بر اساس گزارش نظارت بر اجرای استانداردهای تعیین مصرف انرژی در فرایندهای تولید پالایشگاه نفت ( متناظر با استانداردهای ملی ۱۳۳۶۹ ) شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ، بهینه ترین مصرف انرژی را در طول شش سال ارزیابی مستمر داشته است .

نیره پیروز بخت با اشاره به انجام ارزیابی های دقیق توسط سازمان ملی استاندارد ایران در بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ افزود : ‹‹ میزان مصرف کل واحدهای پالایش نفت کشوردر طی شش سال مورد نظر برابر با ۹۶۶،۲۹۰،۴۵۷ واحد بشکه نفت (BOE) بوده است و بر این اساس هرچند مصرف انرژی تمامی پالایشگاه های نفت کشور در حد معیار مصرف انرژی تعیین شده در استاندارد ملی ۱۳۳۶۹ قرار دارد اما پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند با بهینه ترین میزان مصرف انرژی در صدر جدول ارزیابی قرار گرفته است .