مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت

مجموعه کامل مقررات اداری و استخدامی نفت که در تیرماه ۹۵ توسط وزارت نفت ابلاغ شده است، در ادامه منتشر می‌شود.
این مجموعه قوانین در ۱۴ فصل تنظیم شده و کلیه قوانین اداری و استخدامی کارکنان را دربر می‌گیرد.

فهرست: naft-mm0

فصل اول: naft-mm1

فصل دوم: naft-mm2

فصل سوم: naft-mm3

فصل چهارم: naft-mm4

فصل پنجم: naft-mm5

فصل ششم: naft-mm6

فصل هفتم: naft-mm7

فصل هشتم: naft-mm8

فصل نهم: naft-mm9

فصل دهم: naft-mm10

فصل یازدهم: naft-mm11

فصل دوازدهم: naft-mm12

فصل سیزدهم: naft-mm13

فصل چهاردهم: naft-mm14