ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره۱۴۰۱/۴۷

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۱/۴۷

تحت عنوان طراحی ساخت و نصب دستگاه جرثقیل سقفی کارگاه تعمیرات برق و کارگاه ولوشاپ

مهلت شرکت در مناقصه ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ الی ۱۴۰۲/۳/۱۳می باشد .