۰۲ اسفند ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

بایگانی موضوعی ‘مناقصه’

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748011-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شمارهRNL-9748024-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزایبی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۴۸

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۴۸

تحت عنوان طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته واحد ۱۹B

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618146-MH

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9318146-MH

تحت عنوان خرید جرثقیل ۴۰ تن کارگاهی

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۳۶

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۳۶

تحت عنوان تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAIN B و TRAIN A واحد RCD

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۴۶

ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۴۶

تحت عنوان انجام حجم خدمات پشتیبانی فنی مهندسی

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718209-MJ

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718195-MJ

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9718195-MJ

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9718209-MJ

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: