۲۹ دی ۱۳۹۶

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

بایگانی موضوعی ‘مناقصه’

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9618158-MB

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RNL-9548023-MJ

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۳۷

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۶/۳۷

تحت عنوان انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای ۳۳ و ۱۲

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618163-MJ

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9618163-MJ

تحت عنوان خرید ویدئو اسکوپ

فایل همراه

 

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه دو مرحله ای شماره RND-9618146-MB

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618166-MB

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9618166-MB

تحت عنوان خرید عایق Superlite

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9518128-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9518126-MB

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518081-MB

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9518081-MB

تحت عنوان خرید پمپ و قطعات یدکی جهت تزریق سود

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۳۵

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۶/۳۵

تحت عنوان انجام خدمات کالا و انبارداری و طبقه بندی و انباشت کالا

فایل همراه