۲۶ اسفند ۱۳۹۶

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

بایگانی موضوعی ‘مناقصه’

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618174-MH

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9618174-MH

تحت عنوان خرید یکصد تن متیل دی اتانول آمین MDEA

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618170-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9618170-MD

تحت عنوان ساخت سینی های رآکتور

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۳۹

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۶/۳۹

تحت عنوان انجام رابرکاری ME-2121-V2B&V3B

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618168-MH

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9618168-MH

تحت عنوان خرید جرثقیل پشت کامیونی ۳ و ۵ تن با متعلقات کامل

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9518106-MB

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618169-MY

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9618169-MY

تحت عنوان خرید دستگاه تنفسی با متعلقات

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RNL-9648007-MD

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9618148-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9518128-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9418055-MY

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9418055-MY

تحت عنوان خرید CENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR(LEAN AMINE)

فایل همراه