۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

بایگانی موضوعی ‘مناقصه’

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718203-MD

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718203-MD

تحت عنوان خريد DRIVE ABB GTG:2131,2132,2133

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748019-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9648014-MD

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RNL-9648014-MD

تحت عنوان ساخت STEAM TURBINE ROTOR C-602 & C-602-T

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9818187-MJ

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9818187-MJ

تحت عنوان خريد دستگاه تنفسي Life Support

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748015-MH

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RNL-9748015-MH

تحت عنوان خريد كابل TRACE HEATING

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718197-MD

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718197-MD

تحت عنوان خريد دستگاه تقطير اتمسفريك بهمراه متعلقات

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718201-MJ

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718201-MJ

تحت عنوان خريد كاتاليست GHT

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718202-MJ

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718202-MJ

تحت عنوان خريد كاتاليست KHT

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718180-MB

تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718180-MB

تحت عنوان خريد ۵ دستگاه ليفتراك ۳ تن ديزلي

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-941066-MB

تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-941066-MB

تحت عنوان خريد دستگاه تست شيرآلات فشار قوي

فایل همراه