ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۱۴۰۲/۰۹

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۲/۰۹

تحت عنوان انجام بخشی از حجم خدمات مورد نیاز نیروی انسانی HSE وآتش نشانی

مهلت شرکت در مناقصه ۱۴۰۲۰۲/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ می باشد .