ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۱۴۰۱/۴۵

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۴۰۱/۴۵

تحت عنوان خرید ،نصب و تست دوعدد تابلوی ایستاده کشویی ۴۰۰ولت

مهلت شرکت در مناقصه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۰۶می باشد .