۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

بايگاني ‘ارزيابي كيفي مناقصه گران’

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718188-MD

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718188-MD

تحت عنوان خريد آنالايزر بنزين ES10

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9705120-MH

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RNP-9705120-MH

تحت عنوان خريد الكتروموتور ۸۱۰ كيلو وات

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۳

تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۹۷/۱۳

تحت عنوان انجام بخشي از خدمات آتش نشاني و HSE شركت

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۲۱

مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۹۷/۲۱

تحت عنوان آژانس درون و برون شهري

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND- 9221250-MH

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND- 9221250-MH

تحت عنوان خريد  STEAM TURBINE ROTOR ASSEMBLY

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۹

مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۹۷/۱۹

تحت عنوان انجام حجم خدمات نگهداري و تعميرات عمومي

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718182-MJ

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718182-MJ

تحت عنوان خريد TUBE EXPANDER

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه عمومي شماره ۹۶/۳۳

تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره ۹۶/۳۳

تحت عنوان بررسي و رفع اشكال از كمپرسورهاي گاز گردشي واحد RCD

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۰۲

تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۹۶/۰۲

تحت عنوان حفاري و تجهيز شبكه پايش آبهاي زيرزميني

فايل همراه

ارزيابي كبفي مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۷

مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۹۷/۱۷

تحت عنوان انجام حجم خدمات تعميرات و نگهداري منازل سازماني و تاسيسات عمومي شهرك پالايشگاه

فایل همراه