۳۰ بهمن ۱۳۹۶

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

بايگاني ‘ارزيابي كيفي مناقصه گران’

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9418055-MY

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9418055-MY

تحت عنوان خرید CENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR(LEAN AMINE)

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618162-MB

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9618162-MB

تحت عنوان خرید قطعات یدکی دستگاه جوشکاری ORBITAL WELDING

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618160-MY

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9618160-MY

تحت عنوان خرید P/F”VIBRO-METER” SENSOR,…

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۳۶

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۶/۳۶

تحت عنوان تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAIN A , TRAIN B  واحد  RCD

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618165-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9618165-MD

تحت عنوان ساخت SPECIAL BLIND & FLANGE 5″ CL.600 RF.WN

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۳۷

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۶/۳۷

تحت عنوان انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای ۳۳ و ۱۲

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618163-MJ

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9618163-MJ

تحت عنوان خرید ویدئو اسکوپ

فایل همراه

 

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618166-MB

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9618166-MB

تحت عنوان خرید عایق Superlite

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518081-MB

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RND-9518081-MB

تحت عنوان خرید پمپ و قطعات یدکی جهت تزریق سود

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۳۵

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۶/۳۵

تحت عنوان انجام خدمات کالا و انبارداری و طبقه بندی و انباشت کالا

فایل همراه