۲۷ مرداد ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

بايگاني ‘ارزيابي كيفي مناقصه گران’

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۴

مناقصه عمومی دوئ مرحله ای شماره ۹۷/۱۴

تحت عنوان تعویض پنجره های آلومینیومی منازل سازمانی شهرک با نوع UPVC

فایل همراه

ارزیابی کیف مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۳

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۱۳

تحت عنوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی و HSE شرکت

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718179-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9718179-MD

تحت عنوان ساخت POCKET CONVEYOR

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۱۲

تحت عنوان تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۰

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۱۰

تحت عنوان ساخت سه عدد SHELL جهت مبدل های E-3318,E-3308 A/B

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۰۹

مناقصه عمومی دومرحله ای شماره ۹۷/۰۹

تحت عنوان ساخت مبدل جدید واحد ۱۲

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۰۴

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۰۴

تحت عنوان تعمیرات LEVEL C یکدستگاه توربین گازی SGT-700

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۱

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۱۱

تحت عنوان انجام حجم خدمات آبدارخانه ها

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۰۸

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۰۸

تحت عنوان انجام حجم خدمات تنظیفات صنعتی و غیر صنعتی

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۰۵

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۰۵

تحت عنوان ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی

فایل همراه