ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۱۴۰۲/۱۳

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۲/۱۳

تحت عنوان انجام حجم خدمات موردنیاز مدیریت برنامه ریزی

مهلت شرکت در مناقصه ۱۴۰۲/۰۳/۰۴الی ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ می باشد .