۰۲ بهمن ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

بایگانی موضوعی ‘مزايده’

مزایده عمومی شماره PA-9607-MA

مزایده عمومی شماره  PA-9607-MA

تحت عنوان فروش خودروهای فرسوده اقساطی سبک و سنگین

فایل همراه

 

مزایده عمومی ۹۶/۰۱

تجدید مزایده عمومی ۹۶/۰۱

تحت عنوان اجاره تعدادی از مغازه های شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در شهر مهاجران – شهرک پالایشگاه ( مناطق مسکونی c  و f )

فایل همراه

مزایده عمومی شماره PA-9601-MM

مزایده عمومی شماره  PA-9601-MM

تحت عنوان فروش اقلام مستعمل و ضایعات

فایل همراه

مزایده عمومی شماره ۹۶/۰۱

مزایده عمومی شماره ۹۶/۰۱

تحت عنوان اجاره تعدادی از مغازه های شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در شهر مهاجران – شهرک پالایشگاه (مناطق C و  F)

فایل همراه

مزایده عمومی شماره PA-9503-MB

مزایده عمومی شماره PA-9503-MB

تحت عنوان فروش لجن های نفتی

فایل همراه   فایل همراه ۲

مزایده عمومی شماره PA-9502-MB

مزایده عمومی شماره  PA-9502-MB

تحت عنوان کاتالیست های مستعمل

فایل همراه  فایل همراه ۲

مزایده عمومی شماره ۹۵/۰۲

مزایده عمومی شماره ۹۵/۰۲

تحت عنوان اجاره تعدادی از مغازه های شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در شهر مهاجران – شهرک پالایشگاه (منطقه مسکونی C و E )

فایل همراه

مزایده عمومی شماره PA-9501-MB

مزایده عمومی شماره PA-9501-MB

تحت عنوان فروش اقلام ضایعات

فایل همراه