۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

واحدهاي پالايش

units1

۱- واحد تقطير در جو و خلاء
اين واحد با ظرفيت اسمي ۱۵۰.۰۰۰ بشكه در روز طراحي و راه اندازي شده است .
محصولات توليدي اين واحد عبارتند از :

۱- گازهاي سبك ( سوخت پالايشگاه )
۲- گاز مايع
۳- بنزين خام سبك
۴- بنزين خام سنگين
۵- نفتاي مخلوط
۶- نفت سفيد
۷- نفت گاز ( سبك و سنگين )
۸- خوراك واحد هيدروكراكر
۹- برش روغن خام
۱۰- نفت كوره
۱۱- خوراك واحد كاهش گرانروي
۱۲- خوراك واحد قير

۲- واحد كاهش گرانروي

اين واحد با ظرفيت اسمي ۲۷.۳۰۰ بشكه در روز طراحي شده است .دراين واحد دراثر فرايند شكست حرارتي ته مانده برج خلا به محصول تار با گرانروي پايين تبديل ميگردد كه سهم زيادي دركاهش مصرف مواد ميان تقطير براي تنظيم گرانروي محصول نهايي نفتكوره پالايشگاه دارد.
محصولات اين واحد عبارتند از :

۱- نفت كوره با گرانروي پائين
۲- بنزين نامرغوب
۳- گازهاي سبك ( كه پس از تصفيه به مصرف سوخت پالايشگاه مي سند )

units2
۳- واحد بازيافت گاز مايع

اين واحد با جمع آوري گاز مايع توليدي واحدهاي مختلف پالايش و تفكيك اجزاي تشكيل دهنده آن شرايط لازم براي تهيه گاز مايع طبق مشخصات استاندارد فصلي توليد فراهم مي سازد .
محصولات اين واحد عبارتند از :

۱- گازهاي سبك ( سوخت پالايشگاه )
۲- پروپان
۳- بوتان
۴- پنتان

۴- واحد تصفيه و تبديل كاتاليستي

اين واحد با ظرفيت اسمي ۲۱.۶۰۰ بشكه در روز طراحي شده است و خوراك آن از واحدهاي تقطير و هيدروكراكر تأمين مي شود . محصول اين واحد ، پلاتفرميت با اكتان طراحي ۱۰۰ و گاز مايع است . واحد تصفيه و تبديل كاتاليستي مجهز به دستگاه احياء مداوم كاتالسيت بوده و با توجه به نوع كار كرد آن امكان تهيه بنزين بدون سرب در اين شركت فراهم آمده است . به طوري كه ، علاوه بر تأمين نيازهاي منطقه ، مقدار زيادي پلاتفرميت با اكتان بالا به پالايشگاه تهران ارسال مي كند . همچنين از فرآيند اين واحد مقدار معتنابهي هيدروژن بدست مي آيد كه جهت خالص سازي به واحد هيدروژن ارسال مي گردد .

۵- واحد هيدروكراكر

اين واحد با استفاده از هيدروژن ، خوراك سنگين دريافتي از واحد تقطير در خلاء را در مجاورت كاتاليست تحت فرآيند شكست مولكولي به محصولات با ارزشي نظير گاز مايع ، بنزين خام سبك ، بنزين خام سنگين ، نفت سفيد( سوخت جت) و نفت گـــاز تبديل مي كند .
با توجه به توليدمحصولات نفتي مرغوب در واحد هيدروكراكر و كاهش مقدار زيادي از حجم نفت كوره توليدي اين واحد از اهميت زيادي در مجموعه برخوردار است .

units3
۶- واحد هيدروژن

اين واحد با استفاده از گاز طبيعي و بخار آب در دماي بالا ، هيدروژن مورد نياز واحد هيدروكراكر را تأمين مي كند . ظرفيت توليدي اين واحد ۵۰ ميليون فوت مكعب در روز است .
براي اولين بار در پالايشگاههاي كشور از سيستم خالص سازي (PSA ) در اين واحد استفاده شده است . بخشي از هيدروژن مورد نياز واحد هيدروكراكر از خالص سازي گازهاي غني از هيدروژن فرآيند پلاتفرمينگ در بخش شماره ۲ (PSA # 2 ) تأمين مي شود .

۷- واحد تصفيه گاز با آمين

گازهاي ترش توليد شده در واحدهاي پالايش ، جهت تصفيه به واحد آمين ارسال ميگردد. درمرحله بعد محصول گاز تصفيه شده فشار پايين به سيستم سوخت گازي پالايشگاه و محصول گازي فشاربالا به عنـــوان خوراك مكمل به واحد هيدروژن انتقال مي يابد .
گازهاي اسيدي نيز براي تهيه گوگرد به واحد بازيافت گوگرد ارسال مي گردد . آمين مورد استفاده جهت فرآيند تصفيه گاز ، DGA ( دي گلايكل آمين ) مي باشد .

۸- واحد بازيافت گوگرد

گازهاي اسيدي و ترش كه ازواحدهاي آمين و آب ترش فرآورش مي شوند جهت بازيافت گوگرد به عنوان خوراك وارد دستگاه گوگرد مي گردند .
اين واحد با استفاده از سيستم پرك سازي ، روزانه ۶۰ تن گوگرد با خلوص ۹۹.۹۹ توليد مي نمايد . گوگرد توليدي اين واحد بهترين نوع گوگرد در كشور است كه قسمتي از آن نيز صادر ميگردد .

۹- واحد توليد ازت

اين واحد با استفاده از فرآيند تراكم ، سرما سازي و توربين انبساطي ( Cryogenic ) نيتروژن را از مخلوط هوا جدا مي كند .
اين واحد ازت مورد نياز پالايشگاه ( بويژه واحد CCR ) را تأمين مي نمايد و مازاد آن به مصرف كنندگان مختلف فروخته مي شود . درجه خلوص ازت توليدي ۹۹.۹۹۹۹ درصد مي باشد .