۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

واحدهای بهره برداری سرویسهای جانبی

واحدهاي تأمين هواي فشرده ۲۴ (PLA , ISA)
این واحد كه شامل كمپرسورهاي فاز ۱ و ۲ مي باشد قابليت توليد هواي فشرده به ميزان ۴۰۲۵۰  نرمال متر مكعب در ساعت را دارا مي باشد. معمولاً در حالت عادي مقدار توليد از مقدار فوق كمتر
مي باشد. بخشي از هواي توليدي با نقطه شبنم ۴۰- درجه سانتيگراد به مصرف ابزار دقيق و بخش دیگر با نقطه شبنم ۲۵- درجه سانتيگراد به مصرف هواي واحد مي رسد.
اين واحد به يك كمپرسور ديزلي به ظرفيت ۷۹۵ نرمال متر مكعب در ساعت جهت راه اندازي و موارد اضطراري نيز مجهز مي باشد.

واحد آب بدون املاح ( ۲۱DMW )
اين واحد شامل چهار خط مستقل توليد آب بدون املاح هر يك به ظرفيت ۱۸۰ متر مكعب در ساعت مي باشد  كه به صورت اتوماتيك به طور متناوب يا همزمان در سرويس قرار مي گيرند تا آب خوراك ديگهاي بخار را تأمين كنند.

واحد آب خنك كننده (۲۲CWS   )
اين واحد كه آب مورد نياز براي خنك كردن دستگاههاي دوار و كولرهاي آبي را تأمين مي كند از برجهای بتوني نوع القائي تشكيل شده است. خوراک این واحد آب خام، آب برگشتی از کولرها و دستگاههای دوار واحدهای فرایندی و آبهای  خروجی از فیلترهاي واحد بازیافت است. واحد آب خنك كننده فاز  ۱ قادر است ۲۲۰۰۰ متر مكعب در ساعت و واحد آب خنك كننده فاز ۲ می تواند ۳۶۰۰۰ متر مکعب در ساعت آب خنك كننده با دماي ۲۹ درجه سانتيگراد را برای مصارف واحدها تأمين كند.

واحدهای توليد برق وبخار ۲۱ (STM)
واحد توليد بخار فاز ۱ داراي ۵ ديگ بخار هر يك به ظرفيت ۲۲۶ تن در ساعت مي باشد و در آن بطور متوسط ۵۸۰ تن در ساعت بخار ۴۳ بار توليد مي شود و بر اساس نياز به صورت بخار آب پر فشار (۴۳ بار)، فشار متوسط (۲۱ بار) و کم فشار ( ۵/۴ بار) در واحدهاي عملياتي مصرف مي شود. همچنین واحد توليد بخار فاز ۲ نیز دارای ديگ هاي توليد بخار با ظرفيت ۵/۲۲۶ × ۲ تن در ساعت به اضافه ۸۰ × ۳  تن در ساعت مربوط به HRSG ها می باشد.

واحدهای تصفيه و بازيافت آبهاي آلوده ۲۶ (WWT)
واحد فاز  ۱ تصفيه پساب، عمليات تصفيه   ۲۹۰ متر مكعب در ساعت پساب ناشي از فرآيندهاي پالايشی فازهای ۱ و ۲ را انجام مي دهد. آب تصفيه شده در اين واحد جهت جبران تلفات آب در برجهاي آب خنك كننده به واحد آب خنك كننده هدايت مي شود. مواد نفتي جدا شده نيز به مخازن سوخت ارسال مي گردد. واحد تصفيه پساب فاز ۲ نیز آب خروجی از نمک زداهای واحدهای تقطیر شماره ۱ و ۲ را بازیافت می کند و ظرفیت آن ۱۰۰ متر مكعب در ساعت است و آب بازیافت شده و مواد نفتی جدا شده از آن نیز  مشابه واحد تصفيه فاز ۱ به مصرف می رسد.