واحدهای بهره برداری سرویسهای جانبی

واحدهای تأمین هوای فشرده ۲۴ (PLA , ISA)
این واحد که شامل کمپرسورهای فاز ۱ و ۲ می باشد قابلیت تولید هوای فشرده به میزان ۴۰۲۵۰  نرمال متر مکعب در ساعت را دارا می باشد. معمولاً در حالت عادی مقدار تولید از مقدار فوق کمتر
می باشد. بخشی از هوای تولیدی با نقطه شبنم ۴۰- درجه سانتیگراد به مصرف ابزار دقیق و بخش دیگر با نقطه شبنم ۲۵- درجه سانتیگراد به مصرف هوای واحد می رسد.
این واحد به یک کمپرسور دیزلی به ظرفیت ۷۹۵ نرمال متر مکعب در ساعت جهت راه اندازی و موارد اضطراری نیز مجهز می باشد.

واحد آب بدون املاح ( ۲۱DMW )
این واحد شامل چهار خط مستقل تولید آب بدون املاح هر یک به ظرفیت ۱۸۰ متر مکعب در ساعت می باشد  که به صورت اتوماتیک به طور متناوب یا همزمان در سرویس قرار می گیرند تا آب خوراک دیگهای بخار را تأمین کنند.

واحد آب خنک کننده (۲۲CWS   )
این واحد که آب مورد نیاز برای خنک کردن دستگاههای دوار و کولرهای آبی را تأمین می کند از برجهای بتونی نوع القائی تشکیل شده است. خوراک این واحد آب خام، آب برگشتی از کولرها و دستگاههای دوار واحدهای فرایندی و آبهای  خروجی از فیلترهای واحد بازیافت است. واحد آب خنک کننده فاز  ۱ قادر است ۲۲۰۰۰ متر مکعب در ساعت و واحد آب خنک کننده فاز ۲ می تواند ۳۶۰۰۰ متر مکعب در ساعت آب خنک کننده با دمای ۲۹ درجه سانتیگراد را برای مصارف واحدها تأمین کند.

واحدهای تولید برق وبخار ۲۱ (STM)
واحد تولید بخار فاز ۱ دارای ۵ دیگ بخار هر یک به ظرفیت ۲۲۶ تن در ساعت می باشد و در آن بطور متوسط ۵۸۰ تن در ساعت بخار ۴۳ بار تولید می شود و بر اساس نیاز به صورت بخار آب پر فشار (۴۳ بار)، فشار متوسط (۲۱ بار) و کم فشار ( ۵/۴ بار) در واحدهای عملیاتی مصرف می شود. همچنین واحد تولید بخار فاز ۲ نیز دارای دیگ های تولید بخار با ظرفیت ۵/۲۲۶ × ۲ تن در ساعت به اضافه ۸۰ × ۳  تن در ساعت مربوط به HRSG ها می باشد.

واحدهای تصفیه و بازیافت آبهای آلوده ۲۶ (WWT)
واحد فاز  ۱ تصفیه پساب، عملیات تصفیه   ۲۹۰ متر مکعب در ساعت پساب ناشی از فرآیندهای پالایشی فازهای ۱ و ۲ را انجام می دهد. آب تصفیه شده در این واحد جهت جبران تلفات آب در برجهای آب خنک کننده به واحد آب خنک کننده هدایت می شود. مواد نفتی جدا شده نیز به مخازن سوخت ارسال می گردد. واحد تصفیه پساب فاز ۲ نیز آب خروجی از نمک زداهای واحدهای تقطیر شماره ۱ و ۲ را بازیافت می کند و ظرفیت آن ۱۰۰ متر مکعب در ساعت است و آب بازیافت شده و مواد نفتی جدا شده از آن نیز  مشابه واحد تصفیه فاز ۱ به مصرف می رسد.