با واریز سهمیه بنزین تیرماه میانگین مصرف بنزین کشور به ۶۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافت

شانا _ گروه پالایش و پخش: میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در هفته پایانی خردادماه و با واریز سهمیه بنزین تیرماه، با بیش از ۱۵ میلیون لیتر (۳.۷ درصد) افزایش نسبت به هفته گذشته، به ۶۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافت.. .

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در فاصله روزهای ۲۸ خرداد تا ۳ تیرماه به ۴۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۴۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر) ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر (۳.۷ درصد) افزایش نشان می دهد.

در هفته مورد بررسی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر افزایش نسبت به هفته پیش از آن به ۶۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسید.

بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی ۲۸ خرداد تا ۳ تیرماه، مربوط به روز پنج شنبه (۲ تیر) با ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز یکشنبه (۲۹ خرداد) با ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر است.

مصرف گازوییل کشور ۷ درصد کاهش یافت

مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی ۲۸ خرداد تا ۳ تیر کاهش یافت؛ به گونه‌ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر، به ۶۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۶۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر)، ۴۹ میلیون لیتر (۷.۴ درصد) کاهش یافته است.

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز سه شنبه (۳۱ خرداد) با ۱۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به روز جمعه (۳ تیر) با ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.

افزایش مصرف نفت کوره، کاهش مصرف نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۲۸ خرداد تا ۳ تیر در کشور با متوسط روزانه ۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر، به ۴۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۳۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر)، ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر (۱۷.۷ درصد) افزایش یافته است.

مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر) ۱۳ میلیون و ۷۰۰۰ هزار لیتر (۶۸ درصد) کاهش یافته است.

مصرف بنزین سوپر کشور افزایش یافت

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز هفته گذشته با میانگین روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر، به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر)، یک میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.

مصرف بنزین تهرانی ها بیش از ۳ میلیون لیتر افزایش یافت

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی ۲۸ خرداد تا ۳ تیر، ۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر) ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر (۳.۶ درصد) افزایش یافته است.

میانگین مصرف روزانه بنزین تهران هفته گذشته ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است.