کاهش ۳ درصدی مصرف گازوییل در هفته دوم اردیبهشت مصرف بنزین کشور در محدوده ۵۸ میلیون لیتر در روز ثابت ماند

شانا _ گروه پالایش و پخش: در دومین هفته اردیبهشت ۹۰ میانگین روزانه مصرف بنزین کشور با افزایشی نامحسوس به ۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید؛ در این مدت مصرف گازوییل کشور بیش از ۳ درصد کاهش یافت.. .

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته دوم اردیبهشت ماه و در فاصله روزهای ۱۰ تا ۱۶ اردیبهشت، به ۴۰۹ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۴۰۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر) ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر (حدود ۱ درصد) افزایش یافته است.

در هفته مورد بررسی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با ۴۰۰ هزار لیتر افزایش نسبت به هفته پیش از آن به ۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید.

بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی۱۰ تا ۱۶ اردیبهشت، مربوط به روز پنج شنبه (۱۵ اردیبهشت) با ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز یکشنبه (۱۱ اردیبهشت) با ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر است.

مصرف گازوییل کشور حدود ۳ درصد کاهش یافت

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز یکشنبه (۱۱ اردیبهشت) با ۹۴ میلیون لیتر و ۶۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به روز جمعه (۱۶ اردیبهشت) با ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.

همچنین طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۶ اردیبهشت کاهش یافت؛ به گونه‌ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۸۵ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر، به ۶۰۱ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۶۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر)، ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر (۳.۲ درصد) کاهش یافته است.

همچنین مصرف گازوییل تهران این هفته به ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید که با این حساب، میانگین روزانه مصرف گازوییل تهرانی‌ها، ۶ میلیون لیتر بوده است.

کاهش مصرف نفت کوره، افزایش مصرف نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۶ اردیبهشت در کشور با متوسط روزانه ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر، به ۲۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۲۵۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر) یک میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.

مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر) ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

کاهش مصرف بنزین سوپر کشور

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه دو میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر، به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن ۷ هزار لیتر کاهش یافته است.

مصرف بنزین تهرانی ها حدود ۲ میلیون لیتر افزایش یافت

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۶ اردیبهشت، ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر)۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر افزایش یافته؛ میانگین مصرف روزانه بنزین تهران در هفته گذشته ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر بوده است