۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

بايگاني ‘فروش اسناد مناقصه’

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748019-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RNP-9705134-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748007-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RNL-9748010-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RNL-9748009-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

فروش اسناد مناقصه شماره RND-9648007-MD

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9648007-MD

تحت عنوان ساخت P/F”ELLIOTT-EBARA”STEAM TURBINE

فایل همراه

مهلت شركت در مناقصه تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ مي باشد

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9648017-TH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518100-MB

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9618168-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9618177-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: