اطلاعیه بسیار مهم: غیر فعال شدن کارتهای تردد پرسنل

بدینوسیله به استحضار کلیه پرسنل محترم شرکت میرساند:

با توجه به اینکه عملیات ثبت چهره و اثر انگشت پرسنل در دستگاههای حضور و غیاب به پایان رسیده است؛
لذا ثبت تردد، از روز شنبه مورخ ۹۸/۳/۲۵ تنها با اثرانگشت و چهره امکان پذیر می باشد و کارت های تردد از آن پس؛ غیر فعال خواهند شد.