کمکهای نقدی پرسنل شاغل برای زلزله زدگان

بدینوسیله از همکاران شاغل در پالایشگاه درخواست میشود: در صورت تمایل به کسر مبلغی از حقوق برای کمک به زلزله زدگان؛ فرم زیر را تکمیل و تحویل روابط عمومی – ساختمان بسیج یا امور مالی (بخش حقوق و دستمزد) نمایند.

kasrehoghugh