یادداشت مدیر عامل به بهانه روز ملی بهره وری

به منظور یادآوری اهمیت استفاده کارآمد و مطلوب از منابع، سرمایه ها و امکانات تحت اختیار و به عبارت دیگر “بهره وری” و مدیریت مصرف، همه ساله آغاز خردادماه را با روز ملی بهره وری شروع می کنیم. محدودیت منابع در دنیای رقابتی امروز، لزوم توجه به ضرورت بهره وری را بیش از هر چیز آشکار می کند. تردیدی نیست که  توجه به معنا و مفهوم بهره وری در هر زمینه ای می تواند شکوفایی و رونق اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان آورد. این واژه که یکی از مهم‌ترین اهداف هر سازمان است در صنعت نفت بیشتر به بهره وری انرژی و اقتصادی اشاره دارد. اما بطور کلی هرگونه فعالیتی که بتواند عملکرد امروزمان را بهتر از دیروز کند، نوعی بهره وری خواهد بود. خواه در خانه و زندگی شخصی و خواه در سازمان و زندگی کاری. استفاده صحیح از سرمایه های انسانی و پتانسیل ها و استعدادهای آنها مهمترین و کوتاهترین قدم در رسیدن به این هدف خواهد بود. امروزه نقش زنان در رشد و تثبیت اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کاملا به اثبات رسیده است. نقش سه گانه زنان به عنوان «مادران جامعه»، « عوامل مؤثر تولید در نظام اقتصادی»  و« مدیران داخلی خانواده ها» تأثیر آنان در بهره وری را بیشتر از هر زمانی پر رنگ کرده است.
متأسفانه در حال حاضر بسیاری از رفتارهای مصرفی ما نسنجیده، غیر هوشمندانه و به دور از تخصص ومهارت مدیریت مالی و اقتصادی است. بنابراین  برای تحقق توسعهپایدار لازم است تغییراتی در شیوه زندگی ما به وجود آید. این تغییرات بدون مشارکت فعال، آگاهانه و متعهدانه زنان امکان پذیر نخواهد بود. زنان با مسوولیتی که در تربیت نسل جدید، مدیریت خانواده و حضور در اجتماع دارند می توانند در این خصوص به شایستگی ایفای نقش کنند. لذا افزایش دانش و آگاهی زنان به عنوان «مدیران فرهنگ بهره وری»، کشور را در رسیدن به بهره وری ملی موفق خواهد کرد. مدیریت مصرف، زیربنای بهبود بهره وری اقتصادی است و آموزش و حساس سازی همه اقشار به ارزش منابع پایه و لزوم مصرف منطقی، اولین سنگ این بناست. بکوشیم روش هاى نوین و بهینه را جانشین باورهاى غلط و غیراقتصادى کنیم تا هر روزمان بهتر از دیروز گردد که به فرموده مولی علی (ع) “آن کس که دو روزش مثل هم باشد، زیان‌دیده است”.

علیرضا امین (مدیر عامل)