۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

مشتريان

شركت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند در حال حاضر حدود ۱۱ درصد از فراورده های مورد نیاز كشور را تولید مینماید.

دراین راستا علاوه بر تامین فراورده های مورد نیاز كشور نیازهای مشتریان را بشرح زیر برآورده میسازد :

۱- تامین سوخت نیروگاه حرارتی ۱۱۰۰ مگاواتی شازند

۲- تامین بخشی از خوراك مجتمع پتروشیمی شازند

۳- تامین خوراك كارخانه قیر سازی پاسارگاد

۴- تامین ازت مایع متقاضیان از سراسر كشور

۵- تامین خوراك مجتمع های روغن سازی