مشتریان

شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند در حال حاضر حدود ۱۱ درصد از فراورده های مورد نیاز کشور را تولید مینماید.

دراین راستا علاوه بر تامین فراورده های مورد نیاز کشور نیازهای مشتریان را بشرح زیر برآورده میسازد :

۱- تامین سوخت نیروگاه حرارتی ۱۱۰۰ مگاواتی شازند

۲- تامین بخشی از خوراک مجتمع پتروشیمی شازند

۳- تامین خوراک کارخانه قیر سازی پاسارگاد

۴- تامین ازت مایع متقاضیان از سراسر کشور

۵- تامین خوراک مجتمع های روغن سازی