۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

نظام پيشنهادات

هدفهاي كلي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

– تلاش در حفظ و بالا بردن حرمت و ارزش وجودي كساني كه بار سنگين چرخاندن امور شركت را بر عهده دارند و مي كوشند تا با ايفاي وظيفه هاي خود ، موجبات آسايش و خشنودي مردم را فراهم آورند و به توانمندي اقتصادي– اجتماعي كشور ياري دهند .
– پديد آوردن فضاي مناسب براي شكوفا شدن و بهره گرفتن از انديشه و تجربه كاركنان شركت و افزايش دامنه تعلق و دلبستگي آنان به بهتر كردن كيفيت خدمات خود .
– فراهم آوردن موجبات فضاي آزاد و سالم براي طرح ونقد انديشه و وسعت دادن به دامنه آگاهيها و توانائيها و بردباري جامعه كاركنان از راه دريافت ، ارزشيابي و نقد كردن پيشنهادهايي كه از سوي آنان براي بهتر كردن كيفيت كار شرت ارائه مي شود .
– استقرار فضاي شوق انگيز پذيرش مسئوليت بيشتر براي آشكار كردن توانمنديهاي فردي و جمعي بمنظور بهتر كردن كار و ارائه دادن توليدات اثر بخش .
– بر قراري روابط و مناسبات انساني حرمت آميز ميان جامعه كاركنان در جهت مؤثر كردن آثار مطلوب فعاليتهاي شركت .
– كاهش تنشهاي رواني و فشارهاي عصبي در كار از راه فراهم آوردن ميدان گشوده براي انديشيدن ، سخت گفتن و راه چاره دادن فردي و جمعي به منظور از ميان برداشتن دشواريهاي كار .
– ايجاد انگيزه هاي معنوي و مادي براي برانگيختن و به كار گرفتن توان بالاي انديشيدن و پديد آوردن راه كارهاي سازنده از سوي كاركنان.
– دلپذير كردن فضاي سازماني و كيفيت زندگي كاري در شركت .
– ايجاد فضاي مناسب براي رشد ، شكوفائي ، بهبودي ، دگر گوني ، تازه گرداني ، نوآوري و تعالي جامعه كاركنان و كارشناسان و مديران شركت .
– ابداع روشهاي تازه و ابتكاري براي جلب خشنودي و پشتيباني مردم و كساني كه از توليدات و خدمات شركت بهره مند مي شوند و استقرار پيوند عقلي و عاطفي مشتريان با شركت .
– كاهش پي آمدهاي سخت و ناگوار ديوانسالاري .
– همسو كردن هدفهاي كاركنان با هدفهاي شركت از طريق فراهم نمودن منافع مشترك مادي و معنوي .
– كاهش هزينه هاي جاري بهبود روندهاي عملياتي ، افزايش كيفيت و بهره وري شركت .

اركان و سازمان اجرايي
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها داراي يك دبير و يك شورا و گروهي از افراد كارشناس و متخصص است . اعضاء شورا ودبير آن از ميان كاركنان شاغل در شركت انتخاب و منصوب مي شوند . گروه كارشناسان و متخصصان ، بر حسب موضوع مورد بررسي ، مي تواند ازميان كارشناسان و متخصصان ، برحسب موضوع مورد بررسي ، مي توانند ازميان كارشناسان در شركت يا افراد خارج ازشركت به دليل شايستگي تخصصي و فني فردي انتخاب شوند .
معيار گزينش كارشناسان و متخصصان در مرحله نخست تخصص و كارداني و خبرگي آنان در موضوع مورد نظر است .در مرحله دوم به آمادگي وعلاقه مندي آنان به همكاران مؤثر و كارآمد و همراه با سرعت و دقت با شورا توجه خواهد گرديد . كارشناسان و متخصصان افراي هستند كه تنها اعضاي شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها آنان را مي شناسند ولي خصوصيات شخصي آنان بر جامعه كاركنان و افرادي كه پيشنهاد مي دهند آشكار نمي باشد .
شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها مركب از ۱۱ تن عضو اصلي است كه به شرح زير برگزيده مي شوند :

الف – دبير شورا كه از سوي مديريت عامل منصوب مي گردد .
ب – پنج تن از ميان جامعه كاركنان رسمي شركت از راه انتخاب آزاد .
پ – پنج تن از سوي مديريت عامل شركت به تشخيص نامبرده .
شورا داراي دبيرخانه اي مستقل است كه مي تواند در صورت لزوم از خدمات دبيرخانه مركزي شركت بهره گيرد . كاركنان دبيرخانه به پيشنهاد دبير شورا و موافقت مديريت عامل برگزيده و منصوب مي شوند و دبير شورا پاسخگو در برابر مقامات شركت است .
مصوبات شورا با تأييد نهايي مديريت عامل شركت رسميت مي يابد .

وظايف شورا

– تنظيم و تصويب و تغيير و يا اصلاح آيين نامه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و ديگر دستورالعملهاي داخلي مورد نياز شورا.
– اجراي برنامه هاي تشويقي و زمينه هاي فرهنگي براي برانگيختن كاركنان به دادن پيشنهاد و مشاركت در پيشبرد وظايف شورا و اعتماد به كار شورا .
– انتخاب و تهيه فهرست كارشناسان و متخصصان ودر صورت ضرورت تعيين گروههاي كارشناسي براي بررسي علمي ، فني و اجرايي پيشنهادهاي دريافت شده .
– سياست گزاري در مورد چگونگي دريافت ، ثبت ، رسيدگي و پذيرش يا رد پيشنهادها و پاسخ دادن به پيشنهاد دهندگان و ياري در اجراي پيشنهادهاي پذيرفته شده .
– تدوين برنامه هاي تبليغي براي معرفي فعاليتهاي شورا ( با همكاري رئيس روابط عمومي شركت ) .
– بررسي مقدماتي پيشنهادهاي دريافت شده به منظور توزيع آنها ميان كارشناسان و متخصصان و گروههاي كارشناسي و يا تشخيص و دور رأي نهايي.
– دريافت نظرهاي پيشنهادهاي پذيرفته شده و ارسال گزارش لازم براي تأييد مديريت عامل جهت صدور دستورات مقتضي .
– فراهم آوردن مقدماتي انتخابات اعضاي شورا دو ماه قبل از پايان هر دوره .
– تطبيق آثار و نتايج پيشنهادهاي اجراء شده با نظر اوليه كارشناس به منظور ارزيابي كارشناسان .
– پيگيري مصوبات لازم جهت پرداخت پاداش و تبليغ در داخل و خارج و اجراي پيشنهاد مصوب توسط واحدهاي مربوط .
– در مواردي كه پيشنهادي به اختراع يا ابتكاري بديع منجر شود شورا مي تواند موضوع را براي پي گيري به مقامهاي ذيربط كشوري ارسال دارد .
– در مواردي كه پيشنهادي مربوط به قلمرو كاري سازمانهاي خارج از شركت باشد شورا مي تواند پيشنهاد مذكور را براي رسيدگي به انجمن ملي مشاركت ايران ارسال دارد .
– پيگيري اجراي پيشنهادهاي پذيرفته شده .
– گزارش دهي كامل پيشرفت كار به مديريت و جامعه كاركنان شركت .
– پيشنهاد برگزاري جشنهاي لازم براي قدرداني از كارهاي برجسته پيشنهاد دهندگان به مسئولين ذيربط .
– رسيدگي به اعتراضهاي پيشنهاد دهندگان در باره نتيجه هاي ارزشيابي از پيشنهادها .
– نظارت بر اهداء پاداشها و جايزه هاي مصوب .
– تصويب انواع برگه ها و اسناد و مدارك لازم براي پيشرفت كار و ثبت و ضبط و بايگاني سابقه كار .
– بررسي ، تعيين و تصويب اوليه درخواست بودجه مورد نياز .
– تنظيم برنامه بازديد اعضاي شورا از نمونه هاي جالب و موفق نظام پذيرش پيشنهادها در ساير شركتهاي صنعتي خدماتي كشور