نظام پیشنهادات

هدفهای کلی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

– تلاش در حفظ و بالا بردن حرمت و ارزش وجودی کسانی که بار سنگین چرخاندن امور شرکت را بر عهده دارند و می کوشند تا با ایفای وظیفه های خود ، موجبات آسایش و خشنودی مردم را فراهم آورند و به توانمندی اقتصادی– اجتماعی کشور یاری دهند .
– پدید آوردن فضای مناسب برای شکوفا شدن و بهره گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان شرکت و افزایش دامنه تعلق و دلبستگی آنان به بهتر کردن کیفیت خدمات خود .
– فراهم آوردن موجبات فضای آزاد و سالم برای طرح ونقد اندیشه و وسعت دادن به دامنه آگاهیها و توانائیها و بردباری جامعه کارکنان از راه دریافت ، ارزشیابی و نقد کردن پیشنهادهایی که از سوی آنان برای بهتر کردن کیفیت کار شرت ارائه می شود .
– استقرار فضای شوق انگیز پذیرش مسئولیت بیشتر برای آشکار کردن توانمندیهای فردی و جمعی بمنظور بهتر کردن کار و ارائه دادن تولیدات اثر بخش .
– بر قراری روابط و مناسبات انسانی حرمت آمیز میان جامعه کارکنان در جهت مؤثر کردن آثار مطلوب فعالیتهای شرکت .
– کاهش تنشهای روانی و فشارهای عصبی در کار از راه فراهم آوردن میدان گشوده برای اندیشیدن ، سخت گفتن و راه چاره دادن فردی و جمعی به منظور از میان برداشتن دشواریهای کار .
– ایجاد انگیزه های معنوی و مادی برای برانگیختن و به کار گرفتن توان بالای اندیشیدن و پدید آوردن راه کارهای سازنده از سوی کارکنان.
– دلپذیر کردن فضای سازمانی و کیفیت زندگی کاری در شرکت .
– ایجاد فضای مناسب برای رشد ، شکوفائی ، بهبودی ، دگر گونی ، تازه گردانی ، نوآوری و تعالی جامعه کارکنان و کارشناسان و مدیران شرکت .
– ابداع روشهای تازه و ابتکاری برای جلب خشنودی و پشتیبانی مردم و کسانی که از تولیدات و خدمات شرکت بهره مند می شوند و استقرار پیوند عقلی و عاطفی مشتریان با شرکت .
– کاهش پی آمدهای سخت و ناگوار دیوانسالاری .
– همسو کردن هدفهای کارکنان با هدفهای شرکت از طریق فراهم نمودن منافع مشترک مادی و معنوی .
– کاهش هزینه های جاری بهبود روندهای عملیاتی ، افزایش کیفیت و بهره وری شرکت .

ارکان و سازمان اجرایی
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دارای یک دبیر و یک شورا و گروهی از افراد کارشناس و متخصص است . اعضاء شورا ودبیر آن از میان کارکنان شاغل در شرکت انتخاب و منصوب می شوند . گروه کارشناسان و متخصصان ، بر حسب موضوع مورد بررسی ، می تواند ازمیان کارشناسان و متخصصان ، برحسب موضوع مورد بررسی ، می توانند ازمیان کارشناسان در شرکت یا افراد خارج ازشرکت به دلیل شایستگی تخصصی و فنی فردی انتخاب شوند .
معیار گزینش کارشناسان و متخصصان در مرحله نخست تخصص و کاردانی و خبرگی آنان در موضوع مورد نظر است .در مرحله دوم به آمادگی وعلاقه مندی آنان به همکاران مؤثر و کارآمد و همراه با سرعت و دقت با شورا توجه خواهد گردید . کارشناسان و متخصصان افرای هستند که تنها اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها آنان را می شناسند ولی خصوصیات شخصی آنان بر جامعه کارکنان و افرادی که پیشنهاد می دهند آشکار نمی باشد .
شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها مرکب از ۱۱ تن عضو اصلی است که به شرح زیر برگزیده می شوند :

الف – دبیر شورا که از سوی مدیریت عامل منصوب می گردد .
ب – پنج تن از میان جامعه کارکنان رسمی شرکت از راه انتخاب آزاد .
پ – پنج تن از سوی مدیریت عامل شرکت به تشخیص نامبرده .
شورا دارای دبیرخانه ای مستقل است که می تواند در صورت لزوم از خدمات دبیرخانه مرکزی شرکت بهره گیرد . کارکنان دبیرخانه به پیشنهاد دبیر شورا و موافقت مدیریت عامل برگزیده و منصوب می شوند و دبیر شورا پاسخگو در برابر مقامات شرکت است .
مصوبات شورا با تأیید نهایی مدیریت عامل شرکت رسمیت می یابد .

وظایف شورا

– تنظیم و تصویب و تغییر و یا اصلاح آیین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و دیگر دستورالعملهای داخلی مورد نیاز شورا.
– اجرای برنامه های تشویقی و زمینه های فرهنگی برای برانگیختن کارکنان به دادن پیشنهاد و مشارکت در پیشبرد وظایف شورا و اعتماد به کار شورا .
– انتخاب و تهیه فهرست کارشناسان و متخصصان ودر صورت ضرورت تعیین گروههای کارشناسی برای بررسی علمی ، فنی و اجرایی پیشنهادهای دریافت شده .
– سیاست گزاری در مورد چگونگی دریافت ، ثبت ، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاد دهندگان و یاری در اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده .
– تدوین برنامه های تبلیغی برای معرفی فعالیتهای شورا ( با همکاری رئیس روابط عمومی شرکت ) .
– بررسی مقدماتی پیشنهادهای دریافت شده به منظور توزیع آنها میان کارشناسان و متخصصان و گروههای کارشناسی و یا تشخیص و دور رأی نهایی.
– دریافت نظرهای پیشنهادهای پذیرفته شده و ارسال گزارش لازم برای تأیید مدیریت عامل جهت صدور دستورات مقتضی .
– فراهم آوردن مقدماتی انتخابات اعضای شورا دو ماه قبل از پایان هر دوره .
– تطبیق آثار و نتایج پیشنهادهای اجراء شده با نظر اولیه کارشناس به منظور ارزیابی کارشناسان .
– پیگیری مصوبات لازم جهت پرداخت پاداش و تبلیغ در داخل و خارج و اجرای پیشنهاد مصوب توسط واحدهای مربوط .
– در مواردی که پیشنهادی به اختراع یا ابتکاری بدیع منجر شود شورا می تواند موضوع را برای پی گیری به مقامهای ذیربط کشوری ارسال دارد .
– در مواردی که پیشنهادی مربوط به قلمرو کاری سازمانهای خارج از شرکت باشد شورا می تواند پیشنهاد مذکور را برای رسیدگی به انجمن ملی مشارکت ایران ارسال دارد .
– پیگیری اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده .
– گزارش دهی کامل پیشرفت کار به مدیریت و جامعه کارکنان شرکت .
– پیشنهاد برگزاری جشنهای لازم برای قدردانی از کارهای برجسته پیشنهاد دهندگان به مسئولین ذیربط .
– رسیدگی به اعتراضهای پیشنهاد دهندگان در باره نتیجه های ارزشیابی از پیشنهادها .
– نظارت بر اهداء پاداشها و جایزه های مصوب .
– تصویب انواع برگه ها و اسناد و مدارک لازم برای پیشرفت کار و ثبت و ضبط و بایگانی سابقه کار .
– بررسی ، تعیین و تصویب اولیه درخواست بودجه مورد نیاز .
– تنظیم برنامه بازدید اعضای شورا از نمونه های جالب و موفق نظام پذیرش پیشنهادها در سایر شرکتهای صنعتی خدماتی کشور