۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

آموزش رانندگي تدافعي

اداره ايمني شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند اقدام به تهيه و انتشار يك جزوه در خصوص آموزش رانندگي تدافعي نموده است.

runt

در اين جزوه آموزشي موارد زير مطرح گرديده است:

۵ دليل اصلي جراحات در حوادث رانندگي
اثرات سرعت بر بدن انسان
مدت زمان عكس العمل و مكانيزم آن
فاصله ايستادن وسيله نقليه
ايمني در ترافيك و رانندگي
قوانين و مقررات رانندگي در سايت و مسير تردد
شرايط فني و بازرسي خودرو
توانايي و مهارت هاي راننده
شناسايي نقاط كور
اصول رانندگي تدافعي
الزامات رانندگي در محوطه پالايشگاه

و …

متن كامل فايل پي دي اف فوق در لينك زير قرار دارد:

رانندگي تدافعي