۲۴ آذر ۱۳۹۶

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

مديريت انرژي
بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

پایان نصب موفقیت آمیز بلندترین برج پالایشگاهی کشور در پالایشگاه نفت امام خميني شازند

بلندترین برج پالایشگاهی عریان کننده پروپیلن کشور در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فراورده های پالایشگاه شازند اراک با ارتفاع ۱۰۰ متر نصب شد