پایان نصب موفقیت آمیز بلندترین برج پالایشگاهی کشور در پالایشگاه نفت امام خمینی شازند

بلندترین برج پالایشگاهی عریان کننده پروپیلن کشور در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فراورده های پالایشگاه شازند اراک با ارتفاع ۱۰۰ متر نصب شد