۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

پایان نصب موفقیت آمیز بلندترین برج پالایشگاهی کشور در پالایشگاه نفت امام خميني شازند

بلندترین برج پالایشگاهی عریان کننده پروپیلن کشور در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فراورده های پالایشگاه شازند اراک با ارتفاع ۱۰۰ متر نصب شد