۲۴ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

اولين تعميرات اساسي واحدهاي جديد CDU-NHT/OCT-KHT-ISOMERIZATION طرح توسعه پالايشگاه امام خميني(ره) زودتر از موعد مقرربا موفقيت انجام شد

به گزارش روابط عمومي پالايشگاه امام خميني (ره) شازند مدير عامل شركت از انجام موفقيت آميز اولين تعميرات اساسي واحدهاي تقطير، تصفيه نفتاواكتانايزر، تصفيه هيدروژني نفت سفيد و ايزو مريزاسيون طرح توسعه فاز جديد اين پالايشگاه در ارديبهشت و خرداد ماه امسال خبر داد.. .

به گزارش روابط عمومي پالايشگاه امام خميني (ره) شازند مدير عامل شركت از انجام موفقيت آميز اولين تعميرات اساسي واحدهاي تقطير، تصفيه نفتاواكتانايزر، تصفيه هيدروژني نفت سفيد و ايزو مريزاسيون طرح توسعه فاز جديد اين پالايشگاه در ارديبهشت و خرداد ماه امسال خبر داد. مهندس شيرازي زاده با اشاره به اينكه واحدهاي طرح توسعه اين شر كت عليرغم تمامي كمبودها و به ويژه فشارهاي ناشي از تحريمهاي بين المللي از اسفند ماه ۱۳۸۹ به ترتيب در مدار توليد قرار گرفتند. لذا واحدهاي CDU-NHT/OCT-KHT-ISOMERIZATION بعد از حدود ۳ سال كاركرد مداوم براي اولين بار تحت تعميرات اساسي قرار گرفتند كه نكات قابل توجهي به شرح زير در برداشت: با توجه به تحريم اعمال شده دسترسي به اكثر سازندگان تجهيزات غير ممكن بود و لذا كليه مشكلات بجا مانده از زمان راه اندازي توسط همكاران اين شركت مرتفع گرديد. با تلاش شبانه روزي پرسنل اين شركت، كليه قطعات مورد نياز تعميرات اساسي با صرف زمان زيادي قبل از شروع كار عليرغم نبود اطلاعات فني كامل و نمونه قطعات، تهيه و مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به شرايط موجود ، در زمان ساخت و نصب تجهيزات فرآيندي مشكلات زيادي از زمان ساخت بجا مانده بود كه با تلاش همكاران، تمامي اشكالات به صورت استاندارد رفع گرديد. مدير عامل پالايشگاه افزود: خوشبختانه با توجه به تمامي مشكلات ذكر شده واحدهاي فوق بلحاظ آمادگي نيروي انساني متخصص و ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز تعميرات اساسي براساس برنامه زمانبندي شده، در مجموع ۸روز زودتر از موعد مقرر انجام و كليه واحدها در سرويس قرار گرفت كه اين موفقيت با تلاش و پيگيري مجموعه مديران واحدهاي شركت بويژه مدير محترم عمليات و روساي تعميرات و خدمات فني مهندسي و بهره برداري و كليه همكاران پالايشگاه به ثمر رسيد كه به سهم خود از همه تشكر و قدرداني مي نمايم. . .