۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

گزارشي از اجراي طرحهاي توسعه، بهينه سازي و بنزين سازي در پالايشگاه هاي كشور

افزايش ۳۹ ميليون ليتري توليد بنزين با اجراي ۱۰ طرح

با هدف افزايش توليد و ارتقاي كيفي محصولات، شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ۱۰ طرح را به طور همزمان در پالايشگاه هاي موجود كشور دنبال مي كند كه با بهره برداري كامل از اين طرحها در مجموع ۳۹ ميليون ليتر بنزين و ۱۸.۲ ميليون ليتر گازوئيل به ظرفيت توليدي پالايشگاهها افزوده مي شود. در كنار آن كيفيت محصولات توليدي پالايشگاهها نيز تا پايان برنامه پنجم به استاندارد يورو ۴ و ۵ خواهد رسيد.

طرحهاي توسعه و بهينه سازي
در حال حاضر ۵ طرح توسعه و بهينهسازي در پنج پالايشگاه كشور با سرمايهگذاري ۱۱.۴ ميليارد دلار در حال اجراست كه با به بهرهبرداري رسيدن آنها ۲۶ ميليون ليتر بنزين و ۱۸.۲ميليون ليتر گازوئيل به ظرفيت توليدي كشور اضافه مي شود. هم اكنون بخشي از اين طرحها به مرحله بهرهبرداري رسيده است و مابقي به تدريج وارد مدار توليد خواهد شد.
يكي از اين طرح ها كه در دستور كار قرار دارد اجراي طرح توسعه و بهينه سازي در پالايشگاه آبادان است. اجراي اين پروژه در مجموع ۶.۲ ميليون ليتر بنزين و ۱۵.۵ ميليون ليتر گازوئيل به ظرفيت توليدي اين پالايشگاه مي افزايد. براي اين پروژه بيش از ۲۸ هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.
بزرگترين طرح در اين بخش مربوط به پالايشگاه امام خميني (ره) شازند است كه بيش از ۳۴ هزار ميليارد ريال اعتبار براي آن پيش بيني شده است. با تكميل اين پروژه روزانه ۱۱.۵ ميليون ليتر بنزين و يك ميليون ليتر گازوئيل افزايش توليد حاصل مي شود. فاز اول اين طرح با ظرفيت بيش از ۴ ميليون ليتر بنزين در دهه فجر سال گذشته به بهره برداري رسيده است.
يكي ديگر از اين طرحها در پالايشگاه لاوان در حال اجراست كه تاكنون در حدود ۷۴ درصد پيشرفت فيزيكي دارد. اين پروژه ۴.۷ هزار ميليارد ريالي، ۱.۹ ميليون ليتر بنزين و ۰.۳ ميليون ليتر گازوئيل به توليدات اين پالايشگاه مي افزايد.
اجراي پروژه بهينه سازي در پالايشگاه شهيد تندگويان تهران طرح ديگري است كه تا پايان سال جاري به مرحله بهره برداري مي رسد. با تكميل اين طرح كيفيت فرآورده هاي توليدي اين پالايشگاه به استاندارد يورو ۴ مي رسد.
پالايشگاه اصفهان يكي ديگر از پالايشگاههايي است كه اجراي طرح توسعه و بهينه سازي آن، روزانه با ۶.۴ ميليون ليتر بنزين و ۱.۴ ميليون ليتر گازوئيل افزايش توليد همراه خواهد بود. در حال حاضر اين پروژه ۱۶ درصد پيشرفت دارد.

طرحهاي بنزين سازي
طرحهاي بنزين سازي نيز با هدف افزايش توليد روزانه ۱۲.۸ ميليون ليتري بنزين در پنج پالايشگاه كشور در حال اجرا است. براي اجراي اين طرحها در مجموع ۲.۱ ميليارد دلار سرمايه گذاري پيش بيني شده است.
اولين پروژه بنزين سازي به پالايشگاه آبادان مربوط مي شود. اين پروژه ۸ هزار ميليارد ريالي ۴.۶ ميليون ليتر به توليد قديمي ترين پالايشگاه كشور افزوده است. اين پروژه در روز سوم خرداد سال جاري همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر باحضور رئيس جمهور به بهره برداري رسيد.
پالايشگاه تهران يكي ديگر از ميزبانان طرح بنزين سازي است. با اجراي اين پروژه ۱.۸ هزار ميليارد ريالي ۱.۸ميليون ليتر به توليد بنزين اين پالايشگاه اضافه مي شود. در حال حاضر اين طرح بيش از ۹۲ درصد پيشرفت دارد.
دومين طرح در پالايشگاه تبريز در حال اجراست كه تاكنون بيش از ۷۶ درصد پيشرفت داشته است. اين طرح در مجموع ۲.۹ هزار ميليارد ريال هزينه دربر دارد و مي تواند ۰.۹ ميليون ليتر در روز بنزين بيشتر توليد كند.
پالايشگاه اصفهان نيز با هدف افزايش ۳ ميليون ليتري توليد بنزين با ۷۱ درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست. مجموع اعتبار مورد نياز اين طرح ۳.۵ هزار ميليارد ريال برآورد مي شود.
پنجمين طرح بنزين سازي در پالايشگاه بندرعباس تكميل خواهد شد. اين طرح ۵.۲ هزار ميليارد ريالي تاكنون بيش از ۵۵ درصد پيشرفت داشته است. با افتتاح اين طرح توليد بنزين پالايشگاه بندرعباس روزانه ۲.۵ ميليون ليتر افزايش مي يابد

جهت مشاهده جدول پيش بيني وضعيت افزايش توليد فرآوردههاي پالايشگاه هاي موجود پس از اجراي طرحهاي بهينه سازي و بنزين سازي كشور در سال ۱۳۹۰ فايل ضميمه را باز كنيد:

gozaresh