شرکت پالایش امام خمینی (ره) شازند مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به بهزیستی کمک کرد

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی ، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به حساب مشارکت های بهزیستی استان مرکزی جهت تهیه وسایل بهداشتی و توانبخشی واریز نمود .

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه طی اقدامی خداپسندانه و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و خدمت به افراد توانخواه ، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به بهزیستی استان مرکزی اهداء نمود .

آقای محمود حسین آبادی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به ضرورت کمک رسانی به نیازمندان گفت : « بی شک عمده ترین نهاد دولتی به منظور سازماندهی طیف آسیب پذیر جامعه ، سازمان بهزیستی است و چندین وظیفه سنگین در حیطه مسئولیت های این سازمان جای می گیرد .»

وی ضمن قدردانی از مدیریت پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند و دیگر خیرین نیک اندیش ، بیان داشت :«خیرین نیکوکار همواره در امر یاری رسانی به مددجویان پیشگام هستند و در پیشبرد اهداف مقدس در زمینه ارائه خدمات به جامعه هدف برای جلب و جذب مشارکت های مادی و معنوی ، بهزیستی را بیش از پیش یاری می نمایند .»

این گزارش می افزاید پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند هموارد در طی سال از طریق مشارکت در طرح های نیکوکارانه ، کمک به محرومین و محرومیت زدایی از منطقه ، نقش خود را در عمل به مسئولیت های اجتماعی ایفاء می نماید  .