جوابیه؛ در پاسخ به مطلب منتشره در سایت نفت ما

در پاسخ به خبری تحت عنوان “در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند چه خبر است؟” (منتشر شده در سایت نفت ما)؛ جوابیه؛ در ذیل آمده است. 

از مدیران سایت مزبور خواسته شده که پاسخ زیر؛ عیناً جهت تنویر افکارعمومی در آن سایت درج گردد.

براساس طراحی فاز دوم شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، واحدهای هیدروژن در حداقل ظرفیت عملیاتی است که شرایط و پتانسیل افزایش و فروش هیدروژن در این واحدها وجود دارد. لذا این شرکت در یک اقدام مثبت و طی یک موافقت برد – برد و در اقدامی عملی در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید، به منظور فعال نگه داشتن بعضی از واحدهای شرکت پتروشیمی در زمان تعمیرات اساسی آن شرکت، اقدام به ایجاد خط ارتباطی با شرکت مذکور و با پیش بینی دقیقترین میتر جرمی و همچنین جریان نگار معمولی در طراحی، جهت استفاده از هیدروژن یا گازهای مازاد این شرکت، با هزینه خریدار و طی عقد قرارداد نموده است که پس از اتمام عملیات لوله گذاری، لازم بود به منظور آماده سازی و عاری سازی خط از ناخالصی ها، مسیر مذکور پرج گردد. بنابراین با هماهنگی های انجام شده پرج خط مذکور ابتدا توسط نیتروژن سپس توسط گاز هیدروژن شروع و به محض حصول خلوص مورد نیاز در انتهای خط پالایشگاه که توسط آزمایشگاه این شرکت به تائید رسید، عملیات پرج اتمام و خط از سرویس خارج گردید.
این گزارش تاکید دارد تا این لحظه هیچگونه فروشی به شرکت پتروشیمی صورت نپذیرفته و نگارنده خبر به اشتباه یا به عمد موضوع پرج را فروش گاز هیدروژن فرض نموده است.
لازم به توضیح است خطوطی که مقرر بود این هیدروژن را به بعضی از واحدهای پتروشیمی جهت مصرف انتقال دهد، تا این لحظه در داخل شرکت پتروشیمی هنوز آماده نگردیده و اصولاً امکان استفاده از این خط تا این لحظه میسر نبوده است و این عملیات پرج تا آستانه تحویل خط در پتروشیمی انجام شده است.

روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند