اگر می خواهید تاثیر گذار باشید…

p1

شهید کاظمی:
اگر می خواهید تاثیر گذار باشید…
اگر می خواهید به عمر و خدمت و جایگاهتون ظلم نکرده باشید؛ ما راهی به جز اینکه یک شهید زنده در این عصر باشیم نداریم..