۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

کسب مقام سوم تيم دو ميداني فرزندان کارکنان شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند درپالايشگاهاي كشور

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند در مسابقات دو ميداني فرزندان كاركنان شركتهاي پالايشي كشوركه به ميزباني شركت پالایش نفت تهران و با حضورتيم هاي آبادان – امام خمینی شازند–بندرعباس– تهران وتبریز برگزار شد تيم دو میدانی فرزندان اين شركت مقام سوم تیمی را از آن خود نمود.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند در مسابقات دو ميداني فرزندان كاركنان شركتهاي پالايشي كشوركه به ميزباني شركت پالایش نفت تهران و با حضورتيم هاي آبادان – امام خمینی شازند–بندرعباس– تهران وتبریز برگزار شد تيم دو میدانی فرزندان اين شركت مقام سوم تیمی را از آن خود نمود.

اسامي تيم شركت پالايش نفت امام خميني (ره)شازند در اين دوره از مسابقات ومقامهای کسب شده عبارت است از :

۱-   سعید فرجی – در پرتاب وزنه مقام اول ودردو۱۰۰ مترمقام دوم

۲-   سلمان باقری –در دو۱۰۰ متر مقام دوم ودردو۲۰۰ مترمقام دوم

۳-   علی عزیزی- در پرش طول مقام دوم ودردو۱۰۰×۴ مترامدادی مقام سوم

۴-   اکبرداودآبادی- دردو۱۰۰×۴ مترامدادی مقام سوم

۵-   میثم عباسیان- در دو۱۰۰ متر مقام دوم ودردو۲۰۰ مترمقام سوم

۶-   سعید علیمرادی در۴۰۰ مترمقام دوم و دردو۱۰۰×۴ مترامدادی مقام سوم

۷-   احسان رضی دردو۱۰۰×۴ مترامدادی مقام سوم

۸-   عليرضابهاری در پرتاب وزنه مقام اول ود ردو۱۰۰×۴ مترامدادی مقام سوم

با مربيگري و سرپرستی ایرج هاشمی