آمار بازدید از سایت تا پایان سال ۱۴۰۰

۱- آمار بازدید سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰  با استفاده از google analytics:

آمار بازدید ۹۶
آمار بازدید ۹۷
آمار بازدید ۹۸
آمار بازدید ۹۹
آمار بازدید ۱۴۰۰

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصاویر (مجهز به لینک) فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

  Sessions Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۵ ۸۷۶۱۲ ۳۰۰۴۵۸ از ۲۴ اسفند ۹۴
سال ۹۶ ۵۹۶۶۹ ۱۷۵۰۵۴  
سال ۹۷ ۷۳۶۰۱ ۱۸۹۴۱۳  
سال ۹۸ ۷۵۲۷۰ ۲۰۲۱۰۲  
سال ۹۹ ۹۰۷۲۸ ۲۱۸۱۶۰  
سال ۱۴۰۰ ۷۶۴۵۷ ۱۶۰۷۹۷  
تا پایان سال ۱۴۰۰ ۴۶۳۳۳۷ ۱۲۴۵۹۸۴  

۳- برای مشاهده آمار بازدید لحظه ای؛ که از تاریخ ۱۴-۰۳-۲۰۱۶ مطابق با ۲۴/اسفند/۱۳۹۴ تا کنون با استفاده از آمارگیر گوگل  google analytics تهیه میشود؛ میتوانید روی لینک زیر کلیک نمایید:

GA Pageviews