آمار بازدید سال ۹۵ از این پایگاه اطلاع رسانی

۱- آمار بازدید سال ۹۵ با استفاده از google analytics:

GA-ikorc95

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Sessions Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۴ ۱۳۸۱ ۳۶۱۱ از ۲۴ اسفند ۹۴
سال ۹۵ ۸۶۲۳۱ ۲۹۶۸۴۷
تا پایان سال ۹۵ ۸۷۶۱۲ ۳۰۰۴۵۸