دیدار نوروزی مدیرعامل

ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره) ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی از روﺳﺎی ادارات در اوﻟﻴﻦ روز ﻛﺎری ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ (ﺳﺎل روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ) از ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻴﺪ دﻳﺪﻧﻲ و ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ را ﺗﺒﺮﻳﻚ ﮔﻔﺖ.