بازدید مهندس امین از سالن فرهنگی ورزشی سردار شهید رحیم آنجفی پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی

بازدید مهندس امین مدیرعامل شرکت به همراه مدیران و روسای ادارات شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند  از سالن فرهنگی ورزشی سردار شهید رحیم آنجفی پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی