پالایشگاه نفت امام خمینی(ره)شازند موفق به تمدیدو اعتبار گواهینامه هرسه سیستم نوین مدیریتی OHSAS18001, ,ISO14001,ISO9001 شد

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند ممیزی مراقبتی شخص ثالث در استقرار سیستم های نوین مدیریتی این پالایشگاه توسط ممیزین خارج از سازمان طی ۲ روز متوالی انجام شد. .