۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

پالايشگاه نفت امام خميني(ره)شازند موفق به تمديدو اعتبار گواهينامه هرسه سيستم نوين مديريتي OHSAS18001, ,ISO14001,ISO9001 شد

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند مميزي مراقبتي شخص ثالث در استقرار سيستم هاي نوين مديريتي اين پالايشگاه توسط مميزين خارج از سازمان طي ۲ روز متوالي انجام شد. .