مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره MS03/01

تحت عنوان انجام آزمایش پیشرفته TOFD&PAUTبر روی جوش های محیطی و بدنه راکتورها و ارزیابی مناسب بودن تجهیزات معیوب جهت سرویس دهی (FCC)