آیین معارفه مدیر مهندسی طرح ها و جمعی از رؤسای شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند برگزار شد

آیین معارفه مدیر مهندسی طرحها و جمعی از رؤسای شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با حضور مهندس رجبی مدیرعامل شرکت، در محل

ادامه