خبر فوری/ تولید نرمال هگزان

ظهر امروز طرح تولید نرمال هگزان توسط  رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد

اهمیت عملیاتی شدن این طرح به خودکفایی کشور درتولید این محصول بازمی گردد که در نهایت منجر به ممانعت از واردات سالانه بیش از ۵۰،۰۰۰ تن نرمال هگزان پلیمر گرید به صنایع خواهد شد.

خبرهای تکمیلی بزودی منتشر خواهد شد…