شماره صفر نشریه داخلی دفترمشاور وزیرنفت در امور زنان و خانواده

شماره صفر نشریه داخلی دفتر مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده ویژه روز زن منتشر شد.  zananenaft 0