مدیریت ریسک فرایندهای نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیک تحلیل درخت خطا

چکیده:

نگهداری و تعمیرات مجموعه ای از فعالیت های مختلف است که به منظور حفظ و بقای قطعات، تجهیزات و صیانت از سرمایه ها و دارایی ها به کار می رود تا از بروز حوادثی که منجر به خرابی دستگاه ها و وقفه در فرایند تولید و یا روند بهره برداری از تجهیزات مربوط می گردد، پیشگیری لازم به عمل آید. در این تحقیق ابتدا به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی  از بین واحدهای عایقکاری، داربست بندی، نقلیه و ترابری و ساختمانی واحدی که ریسک بالاتری دارد تعیین می شود..دراین مطالعه ارزیابی ریسک برای نصب داربست در داخل راکتور به روش تحلیل درخت خطا (FTA)  انجام شده است. با توجه به اینکه احتمال دقیق رویداد های اساسی  در ساختار درخت خطای این رویداد دشوار و با عدم قطعیت همراه می‌باشد به منظور محاسبه احتمال رویدادهای اساسی و در نهایت رسیدن به نرخ احتمال وقوع رویداد نهایی، از روش منطق و اعداد فازی استفاده شده است. مراحل منطق فازی نیز همانند تکنیک تحلیل سلسله مراتبی با انتخاب تیمی متشکل از کارشناسان پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند شروع شده است که برای برآورد احتمال رویداد نهایی (نقص در مراحل نصب داربست در داخل راکتور) از فرمول توصیه شده توسط انیساوا استفاده شده است. سپس با استفاده از رابطه فاسل-وسلی، مجموعه های برشی حداقل (MCS) رده‌بندی و بحرانی ترین آنها مشخص شده است. نتایج نشان می دهد احتمال رویداد نهایی در این تحقیق ۳۸درصد می‌باشد که این میزان نشان دهنده سطح ریسک بالایی را برای نفرات نشان می دهد.

نویسنده: امیر مومنی
momeny1349@gmail.com

متن فوق چکیده مقاله میباشد که متن کامل آن در فایل زیر موجود است: