انعکاس خبر تعمیرات اساسی شرکت در نشریه مشعل

نشریه مشعل در شماره ۹۰۱ 

خبر تعمیرات اساسی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند را منتشر نموده است.

لینک به صفحات مربوطه در نسخه الکترونیکی:

عنوان

متن خبر