ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۰۳

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۹/۰۳

تحت عنوان تهیه تامین و نصب دستگاه تصفیه کاستیک مستعمل( SPENT CAUSTIS) بظرفیت۷متر مکعب برساعت

مهلت شرکت در مناقصه۱۳۹۹/۰۶/۱۱ میباشد