ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۲۰

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۲۰

تحت عنوان حمل تدریجی ۴۰۰۰ تن سود مایع در طی سال به وسیله تانکر از مجتمع های پتروشیمی کشور به محل سایت شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند

مهلت شرکت در مناقصه تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ میباشد