ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره۹۹/۱۷

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۹/۱۷

تحت عنوان اصلاح سیستم محرک فن های E-637

مهلت شرکت در مناقصه۱۳۹۹/۰۵/۲۷ میباشد.